Finansowanie pomostowe

Powrót asesury sądowej

W dniu 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa uchwalona z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przywracająca polskiemu wymiarowi sprawiedliwości instytucję asesury sądowej. Asesora sądowego będzie powoływał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na okres pięciu lat. Na stanowisko asesora sądowego może być powołany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków asesora sądowego;
5) ukończył aplikację sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury;
6) złożył egzamin sędziowski;
7) przez okres co najmniej 18 miesięcy wykonywał wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej, stosowaniem lub tworzeniem prawa.
Odstępstwa od powyższych wymagań zostały przewidziane dla osób, które złożyły egzamin prokuratorski, egzamin adwokacki, radcowski lub notarialny, zajmowały stanowisko asesora prokuratorskiego, wykonywały zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza albo zajmowały stanowisko prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa przez okres 18 miesięcy, zajmowały stanowisko prokuratora albo pracowały w polskiej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie badawczym lub innej placówce naukowej i mają tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Każdy, kto spełnia warunki do objęcia stanowiska asesora sądowego, będzie mógł zgłosić swoją kandydaturę na jedno stanowisko asesorskie w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości (publikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ?Monitor Polski?).

Sprawdź także

12 polityków PiS oskarżonych

Po kilkuletniej batalii prawnej Rafał Gaweł, szef Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, uzyskał prawo …