Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Powstanie Komisja do Spraw Petycji

Powstanie Komisja do Spraw Petycji

Zdecydowali o tym posłowie, przyjmując nowelizację Regulaminu Sejmu, która określa procedurę rozpatrywania petycji. Są one nową formą aktywności obywateli, przewidzianą w ustawie z 11 lipca 2014 r. o petycjach. Ustawa wchodzi w życie 6 września 2015 r. i z tego względu konieczne było uzupełnienie procedur sejmowych w tym zakresie.Nadawanie biegu petycjom będzie kompetencją Marszałka Sejmu. Do ich rozpatrywania zostanie powołana nowa komisja stała ? do Spraw Petycji. Prezydium tej komisji ma wyznaczać posła, który będzie przedstawiał treść petycji na posiedzeniu komisji. Następnie przewidziano dyskusję oraz podjęcie decyzji o sposobie załatwienia petycji. Komisja będzie mogła m.in. wnieść w sprawie objętej petycją projekt ustawy lub uchwały, a także poprawkę lub wniosek do projektu rozpatrywanego przez inną komisję lub podkomisję. Będzie też mieć prawo wnosić poprawki do projektów ustaw w czasie drugiego czytania. Obecnie możliwość taką ma wyłącznie wnioskodawca, grupa 15 posłów, przewodniczący klubu lub koła oraz Rada Ministrów.
Poza tym Komisja do Spraw Petycji będzie mogła przedstawić innej komisji sejmowej opinię, wystąpić do Najwyższej Izby Kontroli z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli, a także podjąć decyzję o nieuwzględnieniu przez Komisję żądania będącego przedmiotem petycji. Komisja będzie miała obowiązek informowania Marszałka Sejmu o sposobie załatwienia sprawy, a ten przekaże tę informację podmiotowi, który wniósł petycję. Sprawy dotyczące petycji niezakończone przed upływem kadencji Sejmu będą kontynuowane w kolejnej kadencji Izby. Informacje dotyczące złożonych petycji będą umieszczane na stronie internetowej Sejmu. Nowelizacja Regulaminu Sejmu ma wejść w życie 6 września br., a więc w tym samym dniu, co ustawa o petycjach. Wyjątkiem będzie przepis powołujący komisję do Spraw Petycji – ma obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia zmian w Monitorze Polskim.

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …