Najnowsze informacje
Strona główna / Szczypta soli / Praca dla więźniów

Praca dla więźniów

Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski spotkał się z przedstawicielami samorządu terytorialnego. Tematem rozmów była problematyka dotycząca wykonywania kary ograniczenia wolności i rola samorządów lokalnych w procesie readaptacji osób popełniających przestępstwa i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz analiza zmian związanych z nowelizacją uregulowań dotyczących wykonania kary ograniczenia wolności.

– Obowiązująca od 8 czerwca 2010 r. nowelizacja Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego uwzględnia postulaty praktyków, upraszcza i uelastycznia proces wykonania kary ograniczenia wolności oraz likwiduje zasadnicze w tym zakresie przeszkody i utrudnienia ? powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski Ubezpieczenie skazanych i inne obowiązki finansowe spoczywające na podmiotach przyjmujących skazanych celem wykonywania pracy były jedną z podstawowych przyczyn braku wystarczającej liczby miejsc pracy w niektórych okręgach. Obecnie – koszty związane z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne i prace społecznie użyteczną ponosi Skarb Państwa – powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski.
Zgodnie z przyjętą nową regulacją podmioty zostały zobowiązane do zapoznania skazanego z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie odpowiednim dla wykonywanej pracy oraz zapewnienia skazanemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pozostawiono obowiązek zapewnienia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwie roboczego, przewidzianych na danym stanowisku pracy. Z punktu widzenia zarówno sądów, jak i organów samorządu terytorialnego najbardziej istotne zmiany dotyczą radykalnego poszerzenia kręgu podmiotów, w których praca skazanego może być wykonywana jaki i ograniczenia ich obowiązków finansowych i organizacyjnych.
Przedstawiciele samorządów terytorialnych w trakcie spotkania zwracali uwagę na swoje praktyczne doświadczenia związane z korzystaniem z prac społecznie użytecznych, jak również większość z nich z dużym zainteresowaniem przyjęła informację o funkcjonowaniu terenowych rad do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym. Minister Krzysztof Kwiatkowski przedstawił także uczestnikom dyskusji sporządzone przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości opracowanie dotyczące uregulowań prawnych dotyczących prac społecznie użytecznych w niektórych krajach europejskich. Wyrażam nadzieję, że będzie ono stanowić przyczynek do szerszego spojrzenia na karę ograniczenia wolności nie tylko jako karę alternatywną dla innych kar, ale też jako środek realizacji lokalnej polityki karnej ? powiedział minister. – A praktyczna realizacja współpracy samorządu terytorialnego z wymiarem sprawiedliwości ma ogromne znaczenie dla tworzenia systemu prewencji opartego na resocjalizacji i reintegracji wobec skazanych pozostających na wolności. Wszystko pięknie i ładnie, ale kiedy skończy się gehenna tych, którzy wychodzą na wolność po odbyciu kary i nie mogą znaleźć pracy, bo siedzieli w więzieniu . Kto przełamie długoletnią kwadraturę kola niezatrudniania ekswięźniów, co prowadzi ich tylko w jednym kierunku: do więzienia…

Sprawdź także

Policyjna przemoc

„Boa-dusiciel”. Policjant, który dowodził akcją z posłanką Gajewską, zasłużony dla PiS Nadkomisarz Sławomir Grzegorzewski to …