Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Praca zamiast odsiadki

Praca zamiast odsiadki

– Reforma programów resocjalizacji osadzonych i skazanych przez pracę była rozpisana na trzy etapy i właśnie przechodzimy do etapu ostatniego. Najlepszą resocjalizacją jest praca. Osadzeni są tam, gdzie społeczeństwo ich potrzebuje ? oświadczył minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Rok temu rozpoczęto wdrażanie pierwszej od 50 laty reformy więziennictwa.Etap pierwszy
Zmiany jakie przygotowaliśmy, czyli tzw. duża nowelizacja Kodeksu karnego, która weszła w życie 8 czerwca to najważniejsze z punktu widzenia samorządu terytorialnego regulacje ? mówi Minister Krzysztof Kwiatkowski. ? Wprowadzamy nimi zmiany dotyczące wykonywania prac społecznie użytecznych. Zrobiliśmy to mając świadomość, że praca to dla skazanych jedna z najskuteczniejszych metod procesu resocjalizacji ? dodał Minister. Przypomnijmy, że do najważniejszych przewidzianych w niej rozwiązań należą: – ­usprawnienie obiegu informacji pomiędzy sądem, kuratorem sądowym, skazanym oraz podmiotem, u którego skazany wykonuje pracę; – odciążenie sądu w szczegółowych decyzjach dotyczących sposobu wykonywania kary ograniczenia wolności poprzez powierzenie ich kuratorowi sądowemu jako sprawującemu całościowy nadzór nad wykonywaniem tej kary i zastrzeżenie dla sądu jedynie najbardziej istotnych decyzji merytorycznych (np. w przedmiocie zamiany kary ograniczenia wolności na karę zastępczą); – poszerzenie kręgu podmiotów, w których praca skazanego może być wykonywana; – ograniczenie ciążących na podmiotach obowiązków związanych z organizacją pracy skazanym, przede wszystkim poprzez zwolnienie tych podmiotów od konieczności ponoszenia kosztów ubezpieczenia skazanych i przerzucenie tego obowiązku na Skarb Państwa; – zwiększenie zdyscyplinowania skazanych poprzez zobowiązanie kuratora sądowego do złożenia wniosku o orzeczenie kary zastępczej w przypadku, gdy skazany nie stawi się na wezwanie, oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy, nie podejmie pracy w wyznaczonym terminie lub w inny sposób uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności lub wykonania ciążących na nim obowiązków; – ułatwienie skazanym wykonywania kary poprzez umożliwienie pracy w dni wolne od pracy; – wyeliminowanie instytucji dozoru przy orzekaniu kary ograniczenia wolności; – zapewnienie możliwości stosowania pełnego katalogu obowiązków probacyjnych określonych w art. 72 Kodeksu karnego, co pozwoli na bardziej adekwatne dostosowanie orzekanej sankcji karnej (np. poprzez skierowanie na leczenie odwykowe lub do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym). Korzystanie z wykonywanych przez skazanych kar społecznie użytecznych to korzyść nie tylko niego, ale także dla samorządu, który z tych usług korzysta ? dodał Minister.
Etap drugi
Jednym z elementów Programu 500 Dni Wymiaru Sprawiedliwości jest uspołecznienie wykonywania kary pozbawienia wolności realizowane głównie poprzez coraz większy udział skazanych w pracach na rzecz środowiska lokalnego. Przypomnijmy, iż w 2010 roku zostało podpisane Porozumienie o zatrudnieniu skazanych na terenach działania Lasów Państwowych. Jego sygnatariuszami są Dyrektor Generalny Służby Więziennej oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. W ramach realizacji tego porozumienia skazani zatrudnieni są przy zadrzewianiu oraz porządkowaniu terenów leśnych. W marcu 2011 roku w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości podpisano porozumienie o współpracy w zakresie zatrudniania skazanych przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej na rzecz ochrony przeciwpowodziowej. Ubiegłoroczne powodzie, po raz kolejny, wyraźnie pokazały, jak pożyteczna społecznie jest pomoc więźniów ? mówi Minister Krzysztof Kwiatkowski. W najtrudniejszym okresie majowych powodzi, w umacnianie wałów i niesienie pomocy ofiarom powodzi zaangażowanych było ponad 6000 tysięcy więźniów i 1600 funkcjonariuszy Służby Więziennej z różnych części Polski. Porozumienie zawarte pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej a Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej doskonale wpisuje się w podejmowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Służbę Więzienną działania w zakresie uspołecznienia wykonywania kary pozbawienia wolności oraz readaptacji skazanych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych. W bieżącym roku grupa skazanych z Zakładu Karnego w Nowym Sączu przez 8 godzin sprzątała szlaki turystyczne w rejonie Morskiego Oka w Tatrach. Inicjatywa ta stanowi początek zorganizowanej akcji sprzątania Tatr przez osoby pozbawione wolności.
Etap trzeci
W ramach realizowania umów i porozumień zawieranych przez dyrektorów jednostek penitencjarnych z przedstawicielami władz lokalnych, skazani zatrudnieni są przy porządkowaniu terenów miast i gmin, prowadzą prace porządkowe i gospodarcze na terenie placówek oświatowych oraz obiektów sportowych, a także w domach opieki społecznej i hospicjach. Niewątpliwie takie działanie służby więziennej stanowią przykład właściwych relacji między lokalnymi społecznościami a administracją jednostek penitencjarnych. W tej formie zatrudnionych jest obecnie 3 140 skazanych, którzy tylko w styczniu 2011 roku, w skali całego kraju, wykonali prace o wartości ok. 2,5 mln złotych. W 2010 roku zatrudnionych było 38 335 skazanych, którzy w skali całego kraju wykonali prace o wartości bez mała 30 milionów złotych.

Sprawdź także

Kto był w siatce Kremla

Komisja ds. wpływów rosyjskich rozpoczyna prace. Donald Tusk: Raport za dwa miesiące Komisja do badania …