Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Praktyki wakacyjne u RPO

Praktyki wakacyjne u RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza studentów prawa III, IV, V roku studiów na 3-tygodniowe bezpłatne praktyki wakacyjne w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
W związku ze zmianą trybu pracy Biura, wynikającą z obowiązującego stanu epidemii COVID-19 zarówno proces rekrutacji jak i same praktyki zostaną przeprowadzone w formie zdalnej.
Młodzi adepci prawa z uniwersytetów w całej Polsce mają szansę wziąć udział w profesjonalnym programie 3-tygodniowych praktyk w BRPO i przekonać się z jakimi problemami najczęściej borykają się polscy obywatele oraz jak wygląda stosowanie prawa w praktyce.
Praktyki zostaną zorganizowane w lipcu, sierpniu i wrześniu w trzech turnusach. Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2021 r. 

W ramach tegorocznych praktyk przewidujemy dla praktykantów następujące aktywności:

spotkania online z ekspertami Biura. Dyrektorzy poszczególnych jednostek oraz wskazani przez nich pracownicy poprowadzą krótkie wykłady i warsztaty, opowiedzą też o prowadzonych aktualnie sprawach,
współpracę z wybranym zespołem skargowym (Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego, Zespół Prawa Karnego, Zespół Prawa Cywilnego, Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego, Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Zespół do spraw Wykonywania Kar, Zespół do spraw Równego Traktowania),
spotkania online z wybitnymi prawnikami i ekspertami w dziedzinie prawa,
warsztaty prowadzone w formie webinariów przygotowywane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych,
udział w konferencjach i spotkaniach organizowanych w Biurze RPO w formie online.

Ostateczny kształt programu zawsze zależy od uczestników. Dzięki temu, że każda grupa jest inna, szukamy wspólnych inicjatyw, które będą zgodne z zainteresowaniami praktykantów. Chcemy, aby studenci pomimo zdalnej formy praktyk mogli jak najpełniej uczestniczyć w życiu Biura RPO i zyskać bezcenne doświadczenie.
Wymagane dokumenty:

CV
list motywacyjny
formularz zgłoszeniowy
oświadczenie o braku konfliktu interesów
skierowanie z Uczelni wystawione na podstawie porozumienia zawartego między BRPO a Uczelnią 

Metody selekcji:

I etap: weryfikacja aplikacji
II etap: próbka pracy /kazus/ - Kazusy zostaną przesłane do osób zakwalifikowanych do II etapu drogą mailową dnia 07.06.2021.
III etap: rozmowa kwalifikacyjna - do III etapu procesu rekrutacji tj. na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni kandydaci, którzy w najwyższym stopniu spełnią wymagania I i II etapu rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty prosimy przesyłać do 31 maja 2021 r. elektronicznie na adres: praktyki@brpo.gov.pl – własnoręcznie podpisane dokumenty należy przesłać w formie skanu lub na adres Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 z dopiskiem: ,, Nabór na praktyki wakacyjne 2021 r.”

Osoby zakwalifikowane zobowiązane są do dostarczenia oryginałów dokumentów przed rozpoczęciem praktyk. Aplikacje złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (o ważności aplikacji decyduje data wpływu do Biura).

Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu praktyk w BRPO oraz dokumenty znajdują się na stronie: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/praktyki-i-staz, pod numerem telefonu 22 551 77 89/ 22 551 78 10; lub praktyki@brpo.gov.pl

Sprawdź także

Wyrok TK poza prawem

Piętnastu dziekanów wydziałów prawa podpisało się pod stanowiskiem w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z …