Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Prawa człowieka w Polsce

Prawa człowieka w Polsce

W Genewie rząd RP przedsatwił relaizację praw człowieka w naszym kraju

Komitet Praw Człowieka ONZ w Genewie rozpatrzył VI Sprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Delegacji polskiej przewodniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Igor Dzialuk. Rozpatrywanie sprawozdania miało charakter dialogu pomiędzy członkami Komitetu a przedstawicielami Rządu RP, który został poprzedzony ? zgodnie z wytycznymi Komitetu ? wystąpieniem przewodniczącego delegacji RP oraz prezentacją przez członków delegacji przekazanych wcześniej Komitetowi odpowiedzi na pytania (list of issues) Komitetu.
Tekst sprawozdania, list of issues oraz odpowiedzi Rządu na nie są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Prawa człowieka ? ONZ i prawa człowieka ? Sprawozdania. Zakres tematyczny poruszanych kwestii ? odzwierciedlający zakres praw gwarantowanych w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych ? był bardzo szeroki. Dla zapewnienia możliwości niezwłocznego udzielenia Komitetowi dokładnych odpowiedzi delegacja polska była stosunkowo liczna (21 osób), co w swojej wypowiedzi podkreślił minister I. Dzialuk. W skład delegacji weszli przedstawiciele instytucji rządowych (Ministerstwa Sprawiedliwości, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Ministerstwa Zdrowia, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Urzędu ds. Cudzoziemców) oraz dwaj przedstawiciele niezależnej od Rządu Prokuratury Generalnej. Delegacji towarzyszyli reprezentanci Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Biura Rzecznika Praw Dziecka (jako przedstawiciele instytucji niezależnych nie weszli oni w skład delegacji rządowej).
Podczas rozpatrywania sprawozdania w sali posiedzeń Komitetu obecni byli także przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz Kampanii przeciwko Homofobii. Zgodnie z regułami procedowania Komitetu, przedstawiciele organizacji pozarządowych nie mogą podczas posiedzenia zabierać głosu. Mogą oni jednak kontaktować się przed, w trakcie i po posiedzeniu z przedstawicielami Komitetu, zwracając ich uwagę na kwestie, które organizacje uznają za budzące wątpliwości.
Głównymi tematami zainteresowania członków Komitetu były: integracja cudzoziemców, zapewnianie cudzoziemcom informacji w zrozumiałym dla nich języku o przysługujących im prawach, postępowanie uchodźcze, przeciwdziałanie handlowi ludźmi, przeciwdziałanie terroryzmowi, zwalczanie dyskryminacji, w tym ze względu na rasę, pochodzenie, orientację seksualną lub płeć, karanie przejawów dyskryminacji, mowa nienawiści, działania na rzecz poprawy sytuacji społeczności romskiej w Polsce, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, postępowanie w sprawie sprzeciwu pacjenta od decyzji lub orzeczenia lekarza, kwestie przerywania, w tym nielegalnego, ciąży, tymczasowe aresztowanie, dostęp do badań prenatalnych oraz środków antykoncepcyjnych, ochrona praw dziecka w Polsce, postępowanie w sprawach nieletnich, realizacja prawo do pomocy prawnej, likwidacja przeludnienia w polskich jednostkach penitencjarnych, zapewnianie przestrzegania praw osadzonych, w tym poufności ich korespondencji z międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka oraz z obrońcą, przeciwdziałanie i ściganie przypadków złego traktowania osób zatrzymanych przez policjantów, postępowanie w sprawach skarg na takie zachowania, nauczanie etyki w szkołach, możliwość uzyskania odpowiednich zaświadczeń z polskich urzędów stanu cywilnego przez osoby zamierzające zawrzeć związek poza granicami RP z osobą tej samej płci, działania na rzecz zwiększenia aktywności kobiet w życiu politycznym i zawodowym, zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz lustracja.
Po zakończeniu sesji Komitetu, co nastąpi 29 października br., Komitet przedstawi Polsce zalecenia w zakresie przestrzegania postanowień Paktu. Informacje o ich realizacji zostaną ujęte w kolejnym ? VII ? sprawozdaniu. Zarówno zalecenia, jak i kolejne sprawozdanie będą dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Ponadto, kontynuując kilkuletnią praktykę, Ministerstwo Sprawiedliwości wyda publikację książkową poświęconą VI sprawozdaniu, w której znajdą się wszystkie dokumenty związane z przygotowaniem oraz obroną sprawozdania.
Publikacja ukaże się w pierwszej połowie przyszłego roku i zostanie przekazana instytucjom rządowym, pozarządowym, szkołom wyższym, bibliotekom publicznym, sądom, prokuraturom, bibliotekom zakładów karnych. Będzie też dostępna na stronie internetowej MS.

Sprawdź także

Proces za pomoc

Zatrzymanie aktywistki udzielającej pomocy humanitarnej – oświadczenie zarządu HFPC  W mediach pojawiły się informacje o postawieniu …