Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Prawa osób pozbawionych wolności

Prawa osób pozbawionych wolności

Od 11 do 22 maja w Polsce wizytował Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT). Z informacji na stronie Komitetu wynika, że delegacja przeprowadziła wizytacje m.in. w komendach Policji w Białymstoku, Bytomiu, Gliwicach, Opolu i Warszawie, Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemcóww Lesznowoli i Białymstoku, a także w kilku zakładach karnych, w zakładzie poprawczym w Białymstoku oraz w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Poprzednio delegacja Komitetu odwiedziła Polskę w 2013 r. W oczekiwaniu na raport z monitoringu oraz rekomendacje dla władz krajowych HFPC zdecydowała się przedstawić spostrzeżenia na temat realizacji praw osób przebywających w miejscach pozbawienia wolności oraz wykonania poprzednich zaleceń CPT. Raport HFPC zawiera informacje dotyczące zachowań policji i praw osób zatrzymanych, prowadzenia monitoringu miejsc pozbawienia wolności oraz sytuacji w: zakładach karnych, aresztach śledczych, placówkach psychiatrycznych i ośrodkach dla cudzoziemców. Poniżej wskazano najważniejsze wnioski z opracowania.
MONITORING MIEJSC POZBAWIENIA WOLNOŚCI
CPT w raporcie z wizytacji w 2013 r. zwrócił uwagę na potrzebę systematycznego zwiększania zasobów finansowych i kadrowych Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMP). Zalecenie to nie jest obecnie realizowane przez władze krajowe; W ocenie Fundacji na stałe do programu wizytacji KMP powinny zostać włączone prywatne domy całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku.

POLICJA
Monitoring stosowania przemocy przez policję to stały element działalności HFPC. Problemem systemowym jest brak adekwatnej reakcji na takie sytuacje ze strony organów wymiaru sprawiedliwości; Należy wrócić do postulatów Komendy Głównej Policji i stworzyć prawne możliwości nagrywania policyjnych interwencji; Zmian wymaga również system dostępu do obrońcy przed pierwszym przesłuchaniem.
ZAKŁADY KARNE I ARESZTY ŚLEDCZE
Do grudnia 2015 r. liczba osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych wciąż spadała, potem nastąpiło odwrócenie tej tendencji; Nadal problemem systemowym pozostaje zbyt mała powierzchnia cel mieszkalnych; Opieka zdrowotna w zakładach karnych nie gwarantuje dostępu do niezbędnych świadczeń medycznych osadzonym.
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ (DPS)
Konieczne jest przyznanie osobom ubezwłasnowolnionym umieszczanym w DPS na wniosek ich opiekunów prawnych odpowiednich praw procesowych w postępowaniu w sprawie przymusowego umieszczenia; Niezbędne jest wprowadzenie mechanizmów okresowej kontroli zasadności pobytu osób ubezwłasnowolnionych w DPS bez ich zgody. SZPITALE PSYCHIATRYCZNE Między przymusowym umieszczeniem w szpitalu psychiatrycznym w trybie nagłym a orzeczeniem sądu opiekuńczego w przedmiocie legalności tego działania często upływa zbyt długi okres; Brakuje przepisów regulujących zasady stosowania przymusu bezpośredniego wobec dzieci.
PRYWATNE OŚRODKI OPIEKI Brak skutecznego nadzoru nad prywatnymi domami opieki może prowadzić do naruszania praw osób w nich przebywających.
PRAWA CUDZOZIEMCóW
Dobro dzieci cudzoziemskich nie jest brane pod uwagę przez sądy przy umieszczeniu w detencji; Brak jest mechanizmu skutecznej identyfikacji cudzoziemców będących ofiarami przemocy, co skutkuje ich umieszczaniem i nierzadko długotrwałym pobytem w strzeżonych ośrodkach, pomimo ustawowego zakazu w tym zakresie; Cudzoziemcy deklarujący wolę ubiegania się o ochronę międzynarodową na polskich przejściach granicznych są często pozbawieni tej możliwości. CPT zapewnia pozasądowy mechanizm ochrony osób pozbawionych wolności przed torturami i innymi formami złego traktowania. Swoimi wizytacjami uzupełnia zatem działalność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Raport HFPC dostępny jest na jej stronie interentowej w wersji polskiej oraz angielskiej.

Sprawdź także

Neosędziowie nie są sędziami

„Osoby, które uczestniczyły w konkursach z udziałem neo-KRS nie zostały ważnie powołane na urząd sędziego. …