Strona główna / Aktualności / Prawo restrukturyzacyjne podpisane

Prawo restrukturyzacyjne podpisane

9 czerwca 2015 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę Prawo restrukturyzacyjne. Wprowadza ona skuteczne instrumenty, które pozwolą na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i uniknięcie jego likwidacji. Ustawa została przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Ministerstwem Gospodarkiprzez Zespół, w skład którego weszli: sędzia dr hab. Anna Hrycaj (przewodnicząca), sędzia Janusz Płoch (przewodniczący) oraz r.pr. dr hab. Rafał Adamus, Jacek Bartmiński, Jarosław Bełdowski, Paweł Dobrowolski, sędzia Beata Figaszewska, adw. dr Patryk Filipiak, adw. Dominik Gałkowski, Maciej Geromin (sekretarz), adw. Bartosz Groele (sekretarz), r.pr. Mariusz Haładyj ? Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, sędzia Jarosław Horobiowski, , sędzia dr Paweł Janda, adw. Rafał Kos, sędzia Marcin Krawczyk, r.pr. Paweł Kuglarz, sędzia Aleksandra Machowska, prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, sędzia Zbigniew Miczek, prok. dr hab. Sylwia Morawska, adw. Łukasz Mróz, sędzia Barbara Niesłuchowska, syndyk Maciej Roch Pietrzak, dr Marek Porzycki, syndyk Jerzy Sławek, sędzia Emil Szczepanik, prof. dr hab. Dariusz Wędzki, sędzia Cezary Zalewski, r.pr. Piotr Zimmerman. Wprowadzenie nowoczesnych instytucji prawa restrukturyzacyjnego oraz zmian w prawie upadłościowym stanowią jedno z zadań, które w tzw. II exposé, zlecił do realizacji Ministrowi Sprawiedliwości Prezes Rady Ministrów. Ustawa ściśle koresponduje z polityką gospodarczą zachęcającą przedsiębiorców do wykorzystywania instrumentów sanacyjnych gwarantowanych przez prawo. Jest to przede wszystkim realizacja tzw. ?polityki nowej szansy? a więc zasada wprowadzania instytucji prawnych, mających za zadanie ochronę przedsiębiorczości, zakładów pracy, wierzycieli i pracowników w razie problemów finansowych firm.
CEL REGULACJI 1. Zapewnienie przedsiębiorcom i ich kontrahentom skutecznych instrumentów do restrukturyzacji przy jednoczesnej maksymalizacji ochrony praw wierzycieli, 2. Zapewnienie instytucjonalnej autonomii postępowań restrukturyzacyjnych w oderwaniu od stygmatyzujących postępowań upadłościowych, 3. Wprowadzenie zasady subsydiarności postępowania upadłościowego jako ultima ratio wobec ekonomicznego fiaska restrukturyzacji, 4. Zwiększenie uprawnień aktywnych wierzycieli, 5. Maksymalizacja szybkości i efektywności restrukturyzacji i upadłości, 6. Odformalizowanie postępowań i szersze wykorzystanie w nich nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych, 7. Zwiększenie odpowiedzialności nierzetelnych dłużników i upadłych.
SPOSóB REGULACJI Dla skutecznej realizacji postawionych sobie celów konieczna jest kompleksowa reforma. W związku z tym przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne jednocześnie w szerokim zakresie nowelizują ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze.
WYBRANE INSTYTUCJE Postępowania restrukturyzacyjne Nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne wprowadza cztery, zupełnie nowe instytucje restrukturyzacji, oparte częściowo na sprawdzonych praktykach międzynarodowych, dostosowanych do warunków polskiej gospodarki. W czasie problemów finansowych przedsiębiorca musi mieć zapewniony szeroki dostęp do elastycznych procedur, które z jednej strony dadzą mu możliwość efektywnej restrukturyzacji, z drugiej strony zapewnią ochronę wierzycieli. Celem postępowań restrukturyzacyjnych jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcie układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego również poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Postępowania restrukturyzacyjne będą obejmowały: zatwierdzenie układu po samodzielnym zbieraniu głosów; przyspieszone postępowanie układowe albo ?zwykłe? postępowanie układowe; postępowanie sanacyjne. Jednym z najistotniejszych założeń przyjętych przy tworzeniu nowego prawa było stworzenie procedur, które w maksymalnie krótkim okresie czasu umożliwią osiągnięcie założonych celów. Podstawowe dwie procedury na etapie sądowym będą wyjątkowo krótkie: zatwierdzenie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów przez dłużnika będzie trwało 2 tygodnie, a przyspieszone postępowanie układowe ? 2 miesiące. Przedsiębiorca mający problemy ekonomiczne będzie miał możliwość wyboru najlepszej dla siebie procedury, zarówno pod kątem czasu trwania, jak i też pod kątem ochrony przed przymusową egzekucją wierzycieli. Zasadą będzie, że im szersza ochrona dłużnika przed wierzycielami, tym większe ograniczenia dłużnika w możliwości dysponowania swoim majątkiem. Uprawnienia wierzycieli w toku zarówno postępowania restrukturyzacyjnego, jak i upadłościowego znacząco wzrosną, tak, że to właśnie oni będą mieli w rzeczywistości duży wpływ na tok spraw. Odbędzie się to kosztem uprawnień sądu i sędziego-komisarza, które zostaną ograniczone. Najistotniejsze zmiany dotyczą powoływania i składu rady wierzycieli. Będzie ona musiała być powoływana na wniosek 3 wierzycieli (nawet niewielkich) lub jednego większego (ponad 20%) albo na wniosek dłużnika. Tak znaczące obniżenie wymogów sprawi, że rada będzie powoływana niemal zawsze, gdy tylko wierzyciele wyrażą taką wolę.
POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIA UKŁADU Postępowanie to, najbardziej odformalizowane, przewiduje samodzielne zbieranie przez dłużnika głosów wierzycieli ? przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy są jeszcze wypłacalni, ale spodziewają się problemów finansowych w przyszłości. Wniosek o zatwierdzenie układu będzie składany do sądu dopiero wówczas, gdy dłużnik uzyska większość głosów wymaganą do przyjęcia układu. Rozwiązanie takie umożliwi dłużnikowi aktywne i elastyczne podjęcie indywidualnych rozmów z wierzycielami i przedstawienie wyników tych rozmów sądowi. Dłużnik będzie miał obowiązek wyboru osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego ? tj. obecnie licencję syndyka, która jako profesjonalista ma zweryfikować propozycje układowe tak pod względem zgodności z prawem, jak i zgodności propozycji układowych z ustaleniami z wierzycielami.
PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE Podstawowa różnica pomiędzy tym postępowaniem, a postępowaniem o zatwierdzenie układu polega na tym, że do zawarcia układu dochodzić będzie nie w trybie samodzielnego zbierania głosów przez dłużnika, ale na zwoływanym przez sąd zgromadzeniu wierzycieli oraz będzie możliwe zabezpieczenie majątku dłużnika poprzez zawieszenie egzekucji wierzytelności objętej układem, jeżeli egzekucja mogłaby utrudnić lub uniemożliwić zawarcie układu.
POSTĘPOWANIE UKŁADOWE Postępowanie będzie prowadzone na analogicznych zasadach jak obecne postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu ? przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy są na skraju wypłacalności lub są już niewypłacalni. Co do zasady zarząd nadal będzie w ręku przedsiębiorcy, będzie jednak pod stałą kontrolą sądu i wierzycieli. Dłużnik będzie mógł uzyskać ochronę przed egzekucjami syngularnymi. Będzie także musiał przedstawić propozycje układowe już we wniosku do sądu.
POSTĘPOWANIE SANACYJNE Postępowanie sanacyjne umożliwi zaawansowaną restrukturyzację zobowiązań, majątku i zatrudnienia wprowadzając korzystne dla dłużnika rozwiązania prawne. Jednocześnie dłużnik zostanie znacznie ograniczony w możliwości zarządzania swoim majątkiem i poddany restrykcyjnemu nadzorowi ze strony sędziego komisarza i wierzycieli. Postępowanie to przeznaczone jest dla przedsiębiorstw niewypłacalnych, które jednak opłaca się ratować.
USPRAWNIENIA I ZERWANIE ze zbędnym formalizmem Ustawa zakłada odstąpienie od zbędnej procedury gromadzenia odpisów papierowych faktur w aktach sprawy, jeżeli wierzytelności są niesporne i znajdują się w księgach rachunkowych dłużnika. Nie będzie konieczne udowadnianie papierowym dokumentem każdej niespornej złotówki. W razie wierzytelności spornych odpisy dokumentów będą wymagały poświadczenia lub złożenia oryginału kiedy zaistnieje wątpliwość co do ich prawdziwości. Przepisy zakładają zmotywowanie syndyków do szybszego i efektywniejszego działania. Zamiast sztywno określonej górnej granicy wynagrodzenia odwołującej się w każdej sprawie do określonego procenta wartości masy upadłości lub wielokrotności przeciętnego wynagrodzenia, przewiduje się określanie tego wynagrodzenia przy zastosowaniu kombinacji kilku szczegółowych wskaźników precyzyjnie ograniczających jego wysokość w zależności np. od: wartości masy upadłości, liczby wierzycieli i stopnia ich zaspokojenia, czasu trwania postępowania, nakładu pracy syndyka czy skomplikowania postępowania. Wprowadza się również cały szereg drobniejszych korekt. Chodzi na przykład o przesądzenie o możliwości odstąpienia przez syndyka od niekorzystnych porozumień o zakazie konkurencji, czy innych niekorzystnych umów. Dodatkowo zasadą będzie, że w stosunkach umownych nie można zastrzegać zmiany umów na wypadek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Zapobiega się tym samym działaniu nieuczciwych dłużników i wierzycieli.
DZIAŁANIE AKTYWNYCH WIERZYCIELI Ustawa zakłada wprowadzenie zasady, że do podjęcia decyzji przez wierzycieli konieczne jest uzyskanie większości głosujących wierzycieli, a nie jak dotąd wszystkich wierzycieli. Jednocześnie, to sąd będzie kontrolował czy decyzja w sposób oczywisty nie zmierza do pokrzywdzenia wierzycieli mniejszościowych. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że brak jakiegokolwiek wpływu wierzycieli na decyzje sądu wynika z bierności wierzycieli. Taka reguła zaktywizuje wierzycieli do podejmowania decyzji i angażowania się w postępowania.
OCHRONA WIERZYCIELI Zostały wprowadzone zmiany co do możliwości ubezskutecznienia przez syndyka umów zawieranych przez upadłego na przedpolu upadłości oraz rozszerzenie kręgu czynności prawnych nieważnych z mocy prawa, jeżeli zostały podjęte przez upadłego z pokrzywdzeniem wierzycieli na przedpolu upadłości. Zdarza się bowiem, że dłużnicy spodziewając się fiaska ekonomicznego, często wyprowadzają majątek ze swoich firm do podmiotów powiązanych ? innych spółek, albo do osób bliskich (przysłowiowego szwagra) ? tzw. upadłości reżyserowane. Ustawa ułatwi eliminację tych patologii.
UKŁAD CZĘŚCIOWY Wielokrotnie o dalszym losie dłużnika w istocie decydują nie wszyscy wierzyciele, lecz ci najwięksi (np. banki). Uzyskanie porozumienia z nimi powoduje, że przedsiębiorstwo dalej normalnie funkcjonuje i zaspakajane są wszystkie pozostałe zobowiązania. Układ częściowy umożliwi zawarcie układu właśnie z tymi największymi wierzycielami bez potrzeby uruchamiania procedury dotyczącej wszystkich wierzycieli. Dzięki temu samo postępowanie będzie o wiele krótsze i bardziej użyteczne.
PRZYGOTOWANA LIKWIDACJA (PRE-PACK) Choć przygotowana likwidacja będzie elementem prawa upadłościowego, to jej znaczenie dla skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa będzie niezmiernie istotne. W ramach tej procedury będzie możliwe przejęcie majątku upadłego przez nabywcę już w momencie ogłoszenia upadłości, co w sposób zasadniczy zwiększa szanse na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Warunkiem będzie wcześniejsze dokonanie wyceny przez osobę posiadającą uprawnienia do bycia biegłym sądowym oraz zawarcie przez tę osobę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na wypadek, gdyby wycena nie była rzetelna.
INFORMATYZACJA POSTĘPOWANIA ? Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości Informatyzacja postępowania zapewni usprawnienie komunikacji między uczestnikami i sądem. Centralny Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości (CRRU) powiela sprawdzone praktyki pionierskiego projektu wydziału upadłościowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, który własnymi staraniami wprowadził internetową platformę komunikacji sądu upadłościowego z uczestnikami postępowania – http://www.upadlosci-warszawa.pl. Na stronie będą publikowane wszystkie przewidziane w ustawie obwieszczenia, gdyż CRRU zastąpi w tym zakresie Monitor Sądowy i Gospodarczy. Ponadto, za pośrednictwem CRRU uczestnicy postępowania będą mieli dostęp do najważniejszych informacji z akt sprawy, bez konieczności ich przeglądania. W ten sposób będzie można łatwo uzyskać informację np. na temat zbywanych składników masy. Przez internet będzie można dowiedzieć się nie tylko o stanie sprawy, ale docelowo też przesyłać elektroniczne wnioski tak do sądu jak i syndyka. Przepisy przewidują również zobligowanie organów postępowania do składania dokumentów w postaci elektronicznej.
DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY Ewolucja prawa upadłościowego musi dotknąć również syndyka, który stanie się doradcą restrukturyzacyjnym. Nie będzie to tylko zmiana nazwy, gdyż o powierzeniu danej osobie funkcji nie będzie decydował już wyłącznie sąd, ale przede wszystkim wierzyciele i dłużnicy, gdyż to oni wielokrotnie będą wskazywali osoby do pełnia funkcji w konkretnym postępowaniu. Dzięki takiej rynkowej weryfikacji umiejętności poszczególnych osób proces profesjonalizacji zawodu będzie musiał bardzo szybko postępować. Doradca będzie kontrolował działalność dłużnika, wspomagał proces negocjacji i zawierania układu, a następnie jego realizacji. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku, przy czym kompleksowy system teleinformatyczny dedykowany postępowaniom restrukturyzacyjnym i upadłościowym (Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości) zacznie działać z dniem 1 lutego 2018 roku.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …