Strona główna / Aktualności / Prawo w europejskich szatach

Prawo w europejskich szatach

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Królikowski wziął udział w odbywającym się 17 stycznia 2014 r. w Budapeszcie nieformalnym spotkaniu Ministrów Sprawiedliwości Europy Środkowej. Spotkanie ma na celu omówienie kwestii przewidzianych w porządku obrad najbliższego nieformalnego posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwościi Spraw Wewnętrznych, które odbędzie się w dniach 23-24 stycznia 2014 r. w Atenach. W trakcie obrad dyskutowano m.in. o: Przyszłych kierunkach współpracy na forum UE w obszarze wymiaru sprawiedliwości W toku spotkania podkreślono, iż debata podczas litewskiej prezydencji potwierdziła, że państwa członkowskie chcą zachować i usprawnić model współpracy sądowniczej, oparty na wzajemnym zaufaniu oraz zasadzie wzajemnego uznawania i wykonywania orzeczeń, bezpośredniej współpracy organów krajowych wspieranych przez europejskie agencje i sieci, uwzgledniający odmienność systemów prawnych opartych na tych samych wartościach i zapewniający wysoki poziom ochrony praw podstawowych.
Ustanowieniu europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń Polska wyraziła swoje poparcie na rzecz ustanowienia europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, którego celem jest ułatwienie obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości, uproszczenie i przyśpieszenie rozstrzygania sporów transgranicznych oraz obniżenie kosztów takich postępowań. Dyskusja dotyczyła m.in. propozycji KE dotyczącej zwiększenia progu górnej wartości roszczenia, obecnie ustalonego na 2000 euro, a także korzystania przez sądy z różnych możliwości technicznych w celu usprawnienia postępowania i pomniejszenia jego kosztów. Projektu rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (aspekty międzynarodowe) W toku dyskusji zaznaczono, że pozytywnie oceniamy zmiany w zakresie transferów danych osobowych do państw trzecich, jakie wprowadza ogólne rozporządzenie.
Ponadto wskazano jak niezwykle istotna jest kwestia bezpieczeństwa danych i zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, w tym służb ? tak sami obywatele, jak i państwa członkowskie muszą mieć kontrolę nad tym, jakie dane obywateli są przekazywane do państw trzecich. Omówiono również kwestię monitorowania przestrzegania rządów prawa w państwach członkowskich oraz unijnej tablicy wyników wymiarów sprawiedliwości.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …