Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Prawo wodne a inwestycje

Prawo wodne a inwestycje

Dnia 5 czerwca Centrum Promocji Informatyki organizuje szkolenie, którego przedmiotem będą nowe regulacje prawne dotyczące gospodarowania wodami w świetle nowej ustawy – Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami. Przedmiotem szkolenia będą regulacje nowego Prawa wodnego i ich znaczenia dla procesu inwestycyjno-budowlanego.


Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji (starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, gmin, urzędów wojewódzkich, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, innych), specjalistów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych różnych branż, do radców prawnych, inwestorów, firm konsultingowych i biur projektowych, których dotyczą omawiane tematy gospodarowania zasobami w świetle nowej ustawy – Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

Szkolenie poprowadzi: dr Mariusz Baran – radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego

Program

Rozwiązania o charakterze ogólnym:

podstawowe pojęcia;

własność wód;

podmioty uczestniczące w zarządzaniu wodami;

urządzenia pomiarowe.

Zgody wodnoprawne:

Pozwolenia wodnoprawne:

zakres przedmiotowy obowiązku uzyskania (art. 389 i 390),

podmioty zobowiązane do uzyskania,

postępowanie w przedmiocie wydania i jego strony,

postępowanie w przedmiocie wydania,

przesłanki uzasadniające odmowę wydania,

wygaśnięcie, cofnięcie i ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego;

Zgłoszenia wodnoprawne (art. 421):

zakres przedmiotowy zgłoszenia,

wymagania formalne zgłoszenia,

sprzeciw od zgłoszenia (art. 423 ust. 5);

Oceny wodnoprawne:

zakres przedmiotowy obowiązku uzyskania (art. 425),

postępowanie w przedmiocie oceny wodno-prawnej

decyzje kończące postępowanie (art. 426);

Zwolnienia od zakazu na obszarach zagrożonych powodzią gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych a także innych substancji lub materiałów,

które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności ich składowania oraz lokalizowania nowych cmentarzy (art. 77 ust. 3):

postępowanie w przedmiocie zwolnienia,

decyzje kończące postępowanie;

Odstępstwo od zakazu wykonywania robót mogących wpłynąć na stabilność lub szczelność wałów przeciwpowodziowych (art. 176 ust. 4):

przesłani uzasadniające zastosowanie odstępstwa,

postępowanie w przedmiocie odstępstwa,

decyzje kończące postępowanie.

Rozwiązania przejściowe i wprowadzające:

Trwały zarząd (art. 531);

Postępowania w sprawach wszczętych a niezakończonych (art. 545);

Zmiana pozwoleń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych w zakresie poboru wód (art. 562).

Ramowy harmonogram:

09:30 – kawa na początek dnia

10:00 – rozpoczęcie zajęć

12:00 – przerwa na lunch

12:30 – kontynuacja zajęć

14:30 – przerwa na kawę

14:50 – kontynuacja zajęć

16:00 – zakończenie warsztatów

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka „Zgłoszenie”), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.

02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro

tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79

e-mail:cpi@cpi.com.pl

Wszelkie informacje o szkoleniu i linki do rejestracji: https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=358

https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=358
https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=358

Sprawdź także

Złamano traktaty UE

Wyrok wydany przez polski Trybunał Konstytucyjny wprost stanowi, że stosowanie europejskiego prawa ponad polskim prawem …