Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Problem tajnych protokołów

Problem tajnych protokołów

Co robić z protokołami i dokumentami objętymi klauzulą tajemnicy państwowej? Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra sprawiedliwości w sprawie rozporządzenia w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej lub służbowej. W zainteresowaniu Rzecznika pozostaje problematyka dotycząca aktów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w przepisie art. 181 § 2 k.p.k., która wyłoniła się w toku postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej sygn. akt SK 25/10, w którym Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosiła swój udział. Obecne brzmienie przepisu zostało nadane ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Na podstawie upoważnienia z art. 181 § 2 k.p.k. w brzmieniu sprzed nowelizacji, Minister Sprawiedliwości wydał rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji. Nowe rozporządzenie, realizujące upoważnienie ustawowe zawarte w art. 181 § 2 k.p.k. w jego aktualnym brzmieniu, nie zostało dotychczas wydane. W ocenie Rzecznika, w upoważnieniu ustawowym zmianie uległy wytyczne dotyczące treści rozporządzenia. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. nie jest spójne zarówno z upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 181 § 2 k.p.k, jak i z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie, czy Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje zmiany legislacyjne, które stanowiłyby rozwiązanie przedstawionego problemu.

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …