Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Proces sędziego z Krakowa w Rzeszowie

Proces sędziego z Krakowa w Rzeszowie

Sąd Najwyższy, na wniosek SO w Krakowie, postanowił przekazać do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Rzeszowie sprawę Krzysztofa S., byłego Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Wniosek o przekazanie sprawy b. prezesa SA w Krakowie do innego sądu równorzędnego wpłynął do Sądu Najwyższego w dniu 24 sierpnia br. W uzasadnieniupostanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie wskazano m.in., że w sprawie tej ?istnieją okoliczności, które stwarzają podstawę do racjonalnego twierdzenia, iż w odbiorze powszechnym mogą powstać (a z wysokim prawdopodobieństwem już powstały) wątpliwości co do zdolności sądu, który jest właściwy do rozpoznania niniejszej sprawy, do jej rozstrzygnięcia w sposób obiektywny i bezstronny.?
Sąd Okręgowy powołał się m.in. na orzecznictwo Sądu Najwyższego, w którym podkreśla się, że za ?dobro wymiaru sprawiedliwości? w rozumieniu art. 37 kpk należy także rozumieć potrzebę ukształtowania w opinii społecznej przekonania o obiektywiźmie sądów i bezstronności w rozpoznaniu każdej spraw. Tym bardziej w sprawach o przestępstwa popełnione przez osoby powiązane ze środowiskami prawniczymi, które to sprawy zazwyczaj budzą szczególne zainteresowanie społeczne. Sąd Najwyższy uznał, że wniosek SO w Krakowie zasługuje na uwzględnienie i wydając postanowienie o przekazaniu sprawy do Sądu Okręgowego w Rzeszowie podkreślił, że ?przez pojęcie dobra wymiaru sprawiedliwości, o jakim mowa w art. 37 kpk., należy rozumieć taki stan rzeczy, w którym w procesie rzetelnym, prowadzonym bez nieuzasadnionej zwłoki, przez niezawisły i bezstronny sąd, całokształt okoliczności mu towarzyszących sprzyja ustaleniu prawdy i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa, a chroni przed taką odpowiedzialnością osobę niewinną.? Przypomniał też, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego od lat do spełniających kryterium ?względu na dobro wymiaru sprawiedliwości?, zalicza się sprawy, w których oskarżonym był sędzia sądu właściwego lub były sędzia sądu właściwego do rozpoznania sprawy, bądź sędzia sądu nadrzędnego nad tym sądem.
Kierując się powyższym Sąd Najwyższy, na mocy art. 37 kpk, przekazał sprawę oskarżonego Krzysztofa S. do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Rzeszowie, tj. sądowi spoza obszaru objętego właściwością Sądu Apelacyjnego w Krakowie, którego prezesem był oskarżony.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …