Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Programy naprawcze gmin

Programy naprawcze gmin

Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do realizacji programów naprawczych, gdy pogarsza się ich sytuacja finansowa. W latach 2012-2017 odnotowano 6-krotny wzrost liczby samorządów w trudnej sytuacji ekonomicznej. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła skuteczność skontrolowanych programów naprawczych,jednakże z uwagi na krótki okres od zakończenia ich realizacji odstąpiła od oceny trwałości ich rezultatów. Zastrzeżenia NIK dotyczyły natomiast rzetelności i prawidłowości przygotowania programów naprawczych, ich realizacji, a także braku określenia efektów finansowych części przedsięwzięć. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 28 grudnia 2013 r. jednostki samorządu terytorialnego były zobowiązane do przyjęcia programu naprawczego w sytuacji, gdy: nie było możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego (zgodnie z zasadami określonymi w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych) oraz istniało zagrożenie realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Program naprawczy uchwalany jest przez organ stanowiący samorządu z własnej inicjatywy, lub na wezwanie właściwej regionalnej izby obrachunkowej, która opiniuje treść programu naprawczego. W okresie realizacji programu naprawczego – nie dłuższym niż 3 lata – jednostki samorządu terytorialnego nie muszą spełniać wskaźników określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Program naprawczy powinien przedstawiać przedsięwzięcia naprawcze mające na celu zwiększenie dochodów i/lub ograniczenie wydatków budżetowych. Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała czy jednostki samorządu terytorialnego rzetelnie przygotowały programy naprawcze, czy ich założenia były nakierowane na osiągnięcie efektów oraz czy efekty te uzyskano. Kontrolą objęto 14 jednostek samorządu terytorialnego realizujących 15 programów naprawczych w latach 2012-2016, w tym trzy, które otrzymały, w związku z realizowanymi programami naprawczymi, pożyczki z budżetu państwa w łącznej wysokości 26,6 mln zł. Kontrolą objęto również Ministerstwo Finansów, które jest właściwe do udzielania jednostkom samorządu terytorialnego pożyczek z budżetu państwa w związku z realizacją programów naprawczych.

Sprawdź także

Polska racja stanu!!!

Polska racja stanu wymaga, abyśmy obecnie nie milczeli – sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku …