Strona główna / Aktualności / Prokuratura o Sądzie Najwyższym

Prokuratura o Sądzie Najwyższym

– „Naturalnym wynikiem niezawisłości sędziowskiej jest powstawanie rozbieżności orzecznictwa sądów. Niezwykle istotne jest dążenie do eliminowania tych rozbieżności. Ważnym elementem w tym zakresie jest aktywność prokuratorów realizujących w sposób profesjonalny zadania prokuratury określone w art. 2 ustawy o prokuraturze, polegające na strzeżeniu praworządności oraz czuwaniu nad ściganiem przestępstw. Prokurator Generalny i podlegli mu prokuratorzy wykonują te zadania m.in. przez podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym i w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach” – mówił w swoim wystąpieniu Robert Hernand.
Podczas spotkania I Prezes Sądu Najwyższego przedstawił informację o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 r. W uroczystości wzięli udział także Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Roman Hauser, Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz, Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Bronisław Sitek i Minister Sprawiedliwości Borys Budka. Prokuratorzy Wydziału Postępowania Sądowego w Sprawach Karnych Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej wzięli udział w 650 sprawach rozpoznawanych na rozprawach w Izbie Karnej Sądu Najwyższego (łącznie 124 wokandy), które dotyczyły: 103 kasacji wniesionych przez Prokuratora Generalnego w trybie art. 521 § 1 k.p.k.; 21 kasacji wniesionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich; 52 kasacji wniesionych przez prokuratorów z powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury; 474 kasacji wniesionych przez innych uprawnionych. Brali również udział w posiedzeniach, na których Sąd Najwyższy w Izbie Karnej rozpoznał zagadnienia prawne wymagające zasadniczej wykładni ustawy, przedstawione do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu przez sądy powszechne na podstawie art. 441 § 1 k.p.k. oraz przedłożone przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Prokuratora Generalnego. W 2014 r.
Prokurator Generalny, realizując swoje ustawowe uprawnienia w 2014 r. wniósł do Sądu Najwyższego 250 kasacji w odniesieniu do 294 osób, w tym 71 kasacji na niekorzyść skazanych. Z tych – wniesionych w 2014 r. kasacji – Sąd Najwyższy rozpoznał kasacje w 178 sprawach, zarówno na rozprawach, jak i na posiedzeniach w trybie art. 535 § 1 k.p.k., bez udziału prokuratora, z czego w 175 sprawach kasacje zostały uwzględnione. W trzech sprawach Sąd Najwyższy wniesione kasacje oddalił. Skuteczność kasacji wniesionych w 2014 r. przez Prokuratora Generalnego w trybie art. 521 § 1 k.p.k. wyniosła zatem 98,3 %.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury General

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …