Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Propagatorzy faszyzmu ukarani

Propagatorzy faszyzmu ukarani

Werbalne propagowanie faszyzmu i rasizmu to także przestępstwo.

Wrocławski Sąd Okręgowy ogłosił wyrok w sprawie oskarżonych o udział w grupie przestępczej – Andrzeja P, Bartosza B. i Mariusza T. Oskarżeni nie stawili się na ogłoszenie wyroku. Stawili się natomiast przedstawiciele mediów, wnosząc o rejestrację przebiegu posiedzenia. Sąd zezwolił na rejestrację z wyłączeniem danych personalnych. Sąd przywołał w skrócie akt oskarżenia, w którym zarzut udziału w grupie przestępczej dotyczył ?bliżej nieokreślonego czasu? z doprecyzowaniem, od najwcześniej jakiego okresu rozpoczęła się działalność każdego z oskarżonych z osobna. Sąd uznał oskarżonych winnymi: 1. udziału w grupie przestępczej, której działalność polegała na publicznym propagowaniu ustroju totalitarnego, nawoływaniu do stosowania przemocy wobec osób z powodu ich przynależności rasowej, etnicznej i politycznej, a także publicznym znieważaniu grup lub osób z powodu ich przynależności oraz nieuprawnionym przetwarzaniu danych osobowych; 2. czynnego udziału w redagowaniu stron bhpoland.org i redwatch.info W związku z pkt. 1 Sąd wymierzył karę pozbawienia wolności na podstawie art. 258 para. 1 kodeksu karnego: Andrzejowi P. ? 1 roku Bartoszowi B. ? 8 miesięcy Mariuszowi T. ? 9 miesięcy W związku z pkt. 2 Sąd wymierzył karę pozbawienia wolnościna podstawie dawnego art. 119 para 2 (obecnie art. 126a) w związku z art. 256 i 257 kodeksu karnego oraz art. 49 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych: Andrzejowi P ? 1 roku Bartoszowi B. ? 9 miesięcy Mariuszowi T. ? 10 miesięcy Wymiar łączny kary został określony w następujący sposób: Dla Andrzeja P. ? 1 i 6 miesięcy Dla Bartosza B. ? 1 rok i 1 miesiąc Dla Mariusza T. 1 rok i 3 miesięcy. Na poczet kary Sąd zaliczył okresy pozbawienia wolności oskarżonych w związku z pobytem w areszcie śledczym. W wyroku Sąd zrezygnował z formuły ?bliżej nieokreślonego czasu?, odnosząc się do konkretnie wskazanych okresów, w których udowodniono udział oskarżonych w grupie przestępczej i redagowaniu w/w stron internetowych. Należy zaznaczyć, że okresy przestępczej działalności oskarżonych znacznie się różniły. Najdłuższy dotyczył Andrzeja P. (od stycznia 2004 do maja 2006). W uzasadnieniu Sąd wskazał, że kierował się przede wszystkim opiniami biegłych z zakresu informatyki, zeznaniami świadków oraz częściowymi zeznaniami oskarżonych, z których najbardziej obciążające były zeznania Bartosza B. Dowody te pozwoliły na ustalenie faktów przedstawionych w oskarżeniu. Sąd podsumował okoliczności sprawy następująco: osobą, która rozpoczęła działalność grupy, był Andrzej P., który następnie nawiązał kontakty z pozostałymi oskarżonymi w celu prowadzenia strony internetowej o treściach rasistowskich. Strona została zarejestrowana na serwerze znajdującym się w USA, gdzie czyn ten nie stanowi przestępstwa. Informacje umieszczane na stronie nawoływały do stosowania przemocy wobec osób identyfikowanych przez imiona, nazwiska, zdjęcia, adresy, numery telefonów czy numery rejestracyjne samochodów. Oskarżeni nie przyznali się do winy. Określali swoją działalność jako działania patriotyczne. W ocenie biegłej informacje umieszczane na stronie miały charakter wypowiedzi rasistowskich, w których podkreślano, że ?biała siła? jest najmocniejsza, a inne grupy narodowościowe lub etniczne nie mają prawa do własnych przekonań. Według Sądu wypowiedzi te przekroczyły granice patriotyzmu, ponieważ nie można w jego ramach nikogo obrażać, nawoływać do nienawiści czy przemocy. Biorąc pod uwagę stopień winy i okoliczności sprawy, a przede wszystkim niskie pobudki działania oskarżonych Sąd zdecydował o niezastosowaniu warunkowego zawieszenia wykonania kary. Wyrok jest nieprawomocny.
Komentarz dr Anny Śledzińskiej – Simon: Sprawa Redwatch ma charakter symboliczny. Jest to istotny sygnał ze strony wymiaru sprawiedliwości, że zachowania o charakterze rasistoswkim będą bezwzględnie karane, nawet jeżeli stanowią tzw. mowę nienawiści, a nie akt bezpośredniej przemocy fizycznej. Wyrok ten wyraźnie wskazuje, że propagowanie ustroju totalitarnego, nawoływanie do nienawiści czy użycia przemocy lub groźby karalnej, a także zniewaga grup lub osób z powodu ich przynależności nie należy do kategorii chronionej prawnie wolności słowa. Z tego też powodu jest to bardzo ważne orzeczenie. Symboliczność tego wyroku dotyczy jednak również wymiaru kary ? z uwagi na fakt, że po zaliczeniu okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w związku z tymczasowym aresztowaniem oskarżonym pozostaje odpowiednio ok. 4 miesięcy, 20 dni i ok. 4.5 miesiąca do odbycia kary. Mogą również wystąpić o warunkowe przedterminowe zwolnienie i jeżeli wniosek ten zostanie pozytywnie rozpatrzony w zakresie przesłanek merytorycznych przez sąd penitencjarny, to dotkliwość kary wymierzonej przez Sąd Okręgowy pozostanie nieznaczna. Warto zwrócić również uwagę na fakt, że skazane zostały jedynie 3 osoby z grupy przestępczej składającej się z nieokreśłonej ilości osób nieznanej tożsamości ? osób, które żadnej odpowiedzialności karnej nie poniosły. To również przemawia za symbolicznym charakterem tego wyroku. Na koniec uwaga dotycząca roli w grupie przestępczej ? Sąd nie poświęcił tej kwestii wiele uwagi w trakcie ustnego uzasadnienia wyroku, lecz można wnioskować, że przypisał wszystkim trzem skazanym podobny stopień winy ? bez względu na długość okresu zakreślonego w wyroku w stosunku do każdego z nich i funkcje, które wykonywali. Wyrok pozostawia nas obserwatorów tej sprawy w poczuciu własnej niekompetencji w zakresie wiedzy informatycznej, gdyż tylko znajomość tajników tej dziedziny pozwala w pełni ocenić na przykład cel korzystania z serwera za pomocą usług protokołu FTP.
Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …