Strona główna / Aktualności / Prostsze finanse w mikrofirmach

Prostsze finanse w mikrofirmach

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości Nowe przepisy upraszczają sprawozdawczość finansową wielu podmiotów, w tym mikrofirm. Celem nowelizacji jest redukcja barier administracyjnych i zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej, które w znacznym stopniu ograniczają rozwój przedsiębiorczości. Zmiany wdrażają do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE. Zgodnie z nowelizacją możliwe będzie sporządzanie znacznie skróconego sprawozdania finansowego przez jednostki typu mikro.
Podmioty te będą uwzględniały w sprawozdaniu jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Ustawa znosi też obowiązek sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, ale pod warunkiem, że niektóre dane będą ujawnione w informacjach dołączonych do bilansu. Zgodnie ze zmianami jednostkami typu mikro są m.in.: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym rok obrotowy, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących pułapów: 1,5 mln zł ? suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
3 mln zł ? przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, 10 osób ? średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty.
W stosunku do brzmienia wdrażanej dyrektywy, nowelizacja rozszerza katalog podmiotów, korzystających z uproszczonej rachunkowości, o inne mikropodmioty, np.: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie ? jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły nie mniej niż równowartość w walucie polskiej 1,2 mln euro i nie więcej niż 2 mln euro. Sejm uchwalił ustawę 11 lipca 2014 r. Prezydent podpisał ją 5 sierpnia 2014 r.
Ustawa wchodzi w życie 5 września 2014 r. Dz.U. 2014 poz. 1100

Sprawdź także

D. Korneluk wygrał konkurs

W poniedziałek zaczęły się rozmowy kwalifikacyjne z piątką prokuratorów chętnych do kierowania Prokuraturą Krajową. Komisja …