Strona główna / Aktualności / 245 protestów wyborczych

245 protestów wyborczych

Do Sądu Najwyższego do wtorkowego popołudnia wpłynęło 245 protestów wyborczych – przekazała PAP Martyna Łuczak z zespołu prasowego SN. W poniedziałek SN nie rozpoznawał protestów

Termin na składanie protestów wyborczych upływał w dniu 22 października 2019 r. Protesty można było składać do godziny 16:00 w Biurze Podawczym Sądu Najwyższego lub nadać je drogą pocztową – w takim wypadku decydująca jest data stempla pocztowego.

Do piątkowego popołudnia do Sądu Najwyższego wpłynęły 23 protesty przeciw ważności wyborów do Sejmu i Senatu; część z nich wpłynęła jednak przed ustawowym terminem – poinformował w piątek zespół prasowy SN.

„Ostatnim dniem, w którym można wnosić protesty wyborcze jest wtorek, 22 października. Protest można złożyć osobiście w Sądzie Najwyższym, w godzinach urzędowania, czyli od godz. 8 do 16 lub nadając go na poczcie. Decyduje data stempla pocztowego” – powiedział Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.

Jak zastrzegł, „część protestów wpłynęła do sądu przed dniem ogłoszenia obwieszczenia PKW o wynikach wyborów w Dzienniku Ustaw, czyli przed ustawowym terminem od kiedy można wnosić protesty”. Dodał, iż pierwsze z wniesionych protestów będą rozpoznawane w przyszłym tygodniu.

Sąd Najwyższy rozpatruje wniesione protesty w składzie trzech sędziów, w postępowaniu nieprocesowym i wydaje opinię w formie postanowienia w sprawie protestu. Po rozpoznaniu wszystkich protestów – na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW oraz opinii ws. protestów – SN rozstrzyga o ważności wyborów. Rozstrzygnięcie ma formę uchwały podjętej w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, nie później niż w 90 dniu po dniu wyborów.

Już 13 protestów wyborczych

Kandydat z Chełma złożył protest wyborczy w Sądzie Najwyższym. Twierdzi, że głosy oddane na niego zniknęły. Sprawdziliśmy w SN, czy ktoś jeszcze złożył skargę w sprawie wyborów.

Do wtorku można złożyć protest wyborczy w Sądzie Najwyższym. Wyborcy mają na to siedem dni od ogłoszenia wyników przez PKW. Z tego prawa skorzystał Piotr Zygarski, który kandydował do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej w Chełmie. Okazuje się, że nie tylko on.

  • Protesty dopiero zaczynają spływać. W SN zarejestrowano 13 protestów, z czego dwa po ogłoszeniu wyników wyborów. Sąd oceni, czy zostały złożone prawidłowo – usłyszeliśmy w Sądzie Najwyższym.

Kiedy można złożyć protest wyborczy? „Z powodu dopuszczenia się określonego w rozdziale XXXI Kodeksu karnego przestępstwa przeciwko wyborom, mającego wpływ na przebieg głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub naruszenia przepisów kodeksu wyborczego dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów i mającego wpływ na wynik wyborów

KOMUNIKAT

w sprawie procedury wnoszenia i rozpoznawania przez Sąd Najwyższy
protestów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

W związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, jakie mają zostać przeprowadzone w dniu 13 października 2019 r. uprzejmie informujemy, że sądem właściwym do rozpoznawania protestów wyborczych jest Sąd Najwyższy. Rozpatrywanie protestów należy do kompetencji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Przepisy dotyczące ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do Sejmu i Senatu RP znajdują się w Działach III i IV ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 t. jedn.). Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące procedury wnoszenia i rozpoznawania protestów przeciwko ważności wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP przez Sąd Najwyższy.

Protesty przeciwko ważności wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Nadanie w tym terminie protestu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (Poczta Polska) jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu Najwyższego (art. 241 § 1 k.wyb.).
Wyborcy przebywający za granicą lub na polskim statku morskim składają protesty odpowiednio właściwemu terytorialnie konsulowi lub kapitanowi statku. Wyborca obowiązany jest dołączyć do protestu zawiadomienie o ustanowieniu swojego pełnomocnika zamieszkałego w kraju lub pełnomocnika do doręczeń zamieszkałego w kraju, pod rygorem pozostawienia protestu bez biegu (art. 241 § 2 k.wyb.).
Protest wyborczy można wnieść z powodu dopuszczenia się określonego w rozdziale XXXI Kodeksu karnego przestępstwa przeciwko wyborom, mającego wpływ na przebieg głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub naruszenia przepisów kodeksu wyborczego dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów i mającego wpływ na wynik wyborów (art. 82 § 1 k.wyb.).
Protest przeciwko ważności wyborów z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom lub naruszenia przez właściwy organ wyborczy przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów może wnieść wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w jednym  z obwodów głosowania (art. 82 § 2 k.wyb.).
Protest przeciwko ważności wyborów w okręgu wyborczym lub przeciwko wyborowi posła lub senatora może wnieść wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania na obszarze danego okręgu wyborczego (art. 82 § 3 k.wyb.).
Protest może wnieść także przewodniczący właściwej komisji wyborczej, a także pełnomocnik wyborczy (art. 82 § 5 k.wyb.).
W proteście wyborczym należy sformułować konkretne zarzuty wskazujące, jakie przepisy kodeksu wyborczego i w jaki sposób zostały naruszone albo, jakie przestępstwo przeciwko wyborom zostało popełnione. Wnoszący protest powinien w nim również przedstawić lub wskazać konkretne dowody, na których opiera swoje zarzuty (art. 241 § 3 k.wyb.).
Kodeks wyborczy ustala pisemną formę wniesienia protestu. Nie jest zatem możliwe wniesienie go w innej formie, czyli na przykład w postaci elektronicznej (art. 241 § 1 k.wyb.). Protesty wniesione za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpoznawane.
Sąd Najwyższy rozpatruje protesty w składzie 3 sędziów, w postępowaniu nieprocesowym, i wydaje opinię w formie postanowienia w sprawie protestu (art. 242 § 1k.wyb.).
Sąd Najwyższy na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW oraz opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów rozstrzyga o ważności wyborów oraz o ważności wyboru posła, przeciwko któremu wniesiono protest. Rozstrzygnięcie ma formę uchwały podjętej w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, nie później niż w 90 dniu po dniu wyborów (art. 244 § 1, 1a i 2 k.wyb.). 

Po wyborach parlamentarnych przeprowadzonych w 2015 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło 77 protestów wyborczych, z czego za zasadne w całości lub części sąd uznał 27 spośród nich. Żadne ze stwierdzonych nieprawidłowości nie miały wpływu na wynik wyborów.

Po wyborach do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w 2005 r. sąd rozpoznał 136 protestów. Zarzuty okazały się zasadne w przypadku 20 protestów. Sąd Najwyższy uznał, że w odniesieniu do jednego z zarzutów, który był podnoszony w 5 protestach, naruszenie miało lub mogło mieć wpływ na wynik wyborów i unieważnił wybory do Senatu RP przeprowadzone w okręgu częstochowskim. Naruszenie polegało na tym, że na kartach do głosowania do Senatu nie wydrukowano nazw komitetów wyborczych kandydatów na senatorów. Sąd nakazał przeprowadzenie powtórnego głosowania, które odbyło się 22 stycznia 2006 r.

Komunikat w sprawie protestów wyborczych – Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 na stronie Sądu Najwyższego.

Sprawdź także

List otwarty Adama Bodnara

List otwarty Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara do prezydenta Lecha Wałęsy i pozostałych sygnatariuszy …