Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Przebieg konkursu na syndyka

Przebieg konkursu na syndyka

Ogłoszone zostały wyniki części pisemnej egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który w dniu 25 marca 2010 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości przeprowadziła Komisja Egzaminacyjna w składzie: przewodniczący Ryszard Pęk – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz członkowie prof. dr hab. Cezary Suszyński ? Szkoła Główna Handlowa, Agnieszka Owczarewicz- sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, dr Anna Hrycaj – sędzia Sądu Rejonowego Poznań ? Stare Miasto w Poznaniu.

W komisji zasiadali także: dr Dorota Zienkiewicz – sędzia Sądu Rejonowego Katowice ? Wschód w Katowicach, Magdalena Nałęcz – sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie oraz Magdalena Anna Smółka ? syndyk. Egzamin ten jest pierwszym spośród czterech, wyznaczonych na rok 2010 oraz szóstym od czasu wejścia w życie nowej regulacji dotyczącej tego egzaminu, tj. ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 850).
Nowe zasady uzyskiwania uprawnień syndyka wprowadzone zostały ww. ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka, która weszła w życie w dniu 10 października 2007 r. Według rozwiązań przyjętych w tej ustawie, jednym z warunków uzyskania licencji syndyka jest zdanie egzaminu składającego się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna polega na rozwiązaniu testu składającego się ze 100 pytań oraz wykonaniu zadania problemowego. Jego zdanie uprawnia do przystąpienia do części ustnej, polegającej na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym zestawie 10 pytań. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania pozytywnych wyników z obu jego części.
Zgodnie z przepisami ww. ustawy osoby, które na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów zostały wpisane na listy kandydatów na syndyków prowadzone przez prezesów sądów okręgowych, mogą być powoływane do sprawowania funkcji w postępowaniu upadłościowym i naprawczym do czasu uzyskania licencji syndyka, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy, a zatem jeszcze przez okres około 6 miesięcy. Do egzaminu przeprowadzonego w dniu 25 marca 2010 r. przystąpiło 120 kandydatów.
Część pisemną zdało 83 osoby, tj. ok. 70% osób przystępujących do egzaminu, co stanowi bardzo wysoki wynik na tle dotychczas przeprowadzanych egzaminów na licencję syndyka. Pierwszy egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka odbył się w maju 2008 r. Przystąpiło do niego 28 osób. Pozytywny wynik z części pisemnej egzaminu otrzymało 6 osób (tj. ok. 21 % zdających), a część ustną zdało 5 osób. Kolejny egzamin przeprowadzony został w listopadzie i grudniu 2008 r. Przystąpiło do niego 76 osób, a zatem ponad dwa razy więcej, niż do pierwszego egzaminu. Do części ustnej zakwalifikowało się wówczas 29 kandydatów. Pozytywny wynik z egzaminu uzyskali niemal wszyscy, którzy zdali część pisemną egzaminu, tj. 28 osób (tj. ok. 37 % zdających). W związku z dużym zainteresowaniem egzaminem dla osób ubiegających się o licencję syndyka w roku 2009 odbyły się trzy terminy egzaminu, tj. 27 maja, 2 września oraz 20 listopada.
Do egzaminu, który odbył się w dniu 27 maja 2009 r. przystąpiły 82 osoby. Część pisemną egzaminu zdały 34 osoby (co stanowi ok. 41 % wszystkich przystępujących do egzaminu) i wszystkie zdały część ustną. Do egzaminu, który odbył się w dniu 2 września 2009 r. przystąpiło 65 osób. Część pisemną egzaminu zdało 49 osób (co stanowi ok. 75 % wszystkich przystępujących do egzaminu) i część ustną zdało 48 osób. Do egzaminu, który odbył się w dniu 20 listopada 2009 r. przystąpiło 85 osób. Część pisemną egzaminu zdały 33 osoby (co stanowi ok. 39 % wszystkich przystępujących do egzaminu) i wszystkie zdały część ustną. Ocena wyników egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka prowadzi do wniosku, że w kolejnych egzaminach wzrasta liczba osób, które (w stosunku do ilości osób przystępujących) uzyskują pozytywny wynik, co oznacza, że kandydaci są coraz lepiej do nich przygotowani.
Część ustna egzaminu, którego część pisemna odbyła się 25 marca 2010 r. rozpoczęła się 7 kwietnia, a zakończy się 23 kwietnia. W roku 2010 kolejne egzaminy odbędą się 25 maja, 14 września i 23 listopada (ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.)

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …