Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Przed egzaminem adwokackim

Przed egzaminem adwokackim

Oto terminy do kiedy można składać wnioski o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego:ORA Poznań informujemy, że ustalono termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego, który odbędzie się w dniach 14-17 czerwca 2011r.
Dla osób, o których mowa w art. 78a ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo o adwokaturze (osoby które odbyły aplikację adwokacką) ? do dnia 24 maja 2011r. – dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze ? do dnia 30 kwietnia 2011r.
Wnioski należy adresować do: Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Poznaniu, ul. Konopnickiej 15, 60-771 Poznań.
Opłata egzaminacyjna wynosi 1039,50 zł (słownie: jeden tysiąc trzydzieści dziewięć złotych, pięćdziesiąt groszy). Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: ?opłata za egzamin adwokacki”.
Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego należy dołączyć:
a) w przypadku osób, które odbyły aplikację adwokacką: – zaświadczenie o odbyciu aplikacji adwokackiej, – oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin adwokacki.
b) w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy ? Prawo o adwokaturze: – kwestionariusz osobowy, – życiorys, – informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, – oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin adwokacki, – 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, – oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo jego urzędowy odpis albo poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu, oraz w zależności od przesłanek uprawniających do przystąpienia do egzaminu: – dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych, – dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 66 ust. 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora, – dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia lub wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umów cywilnoprawnych w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, – dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów, w tym zaświadczenie kierownika urzędu, – dokumenty zaświadczające o zdaniu egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego, – dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …