Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Przeglądanie akt tylko w czytelni

Przeglądanie akt tylko w czytelni

W sądach przy ulicy Młyńskiej akta można przeglądać tylko w czytelni. Prezesi obu urzędujących tam trybunałów: Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto i Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto- Wilda wydali zarządzenia, na mocy których nie można już przeglądać akt sądowych w sekretariatach, ale w specjalnie powołanych do tego celu czytelniach.
Od 1 marca 2011 roku w Sądzie Rejonowym Poznań ? Stare Miasto w Poznaniu w ramach Oddziału Administracyjnego tworzy się Czytelnię akt dla Wydziałów: I Cywilnego II Cywilnego III Karnego IV Rodzinnego i Nieletnich VII Cywilnego VIII Karnego XII Cywilnego.
Oto R e g u l a m i n Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu
§ 1 1. Czytelnia akt Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu została utworzona Zarządzeniem Nr 13/2011/I Prezesa Sądu z dnia 28 lutego 2011 roku celem udostępniania osobom uprawnionym akt spraw zakończonych przechowywanych w Archiwum Zakładowym tutejszego Sądu oraz spraw sądowych rozpoznawanych przez Wydział: I Cywilny II Cywilny III Karny IV Rodzinny i Nieletnich VII Cywilny VIII Karny XII Cywilny
2. Czytelnia akt mieści się na parterze budynku Sądu przy ul. Młyńskiej 1A ? pokój 22.
3. Czytelnia akt jest pomieszczeniem monitorowanym.
4. Czytelnię akt obsługuje pracownik wskazany przez Kierownika Sekretariatu Wydziału pełniącego w danym tygodniu dyżur.
5. Harmonogram dyżurów, o którym mowa w pkt. 4, sporządza Kierownik Oddziału Administracyjnego.
§ 2 1. Czytelnia akt, będąca komórką wewnętrzną Oddziału Administracyjnego, przyjmuje interesantów: w poniedziałek w godzinach: 8:15 ? 18:00 od wtorku do piątku w godzinach : 8:15 ? 16:00
2. Interesanci przyjmowani są wg kolejności zgłoszenia się do Czytelni.
3. Interesanci wchodzą do czytelni w celu zamówienia do przejrzenia akt sądowych lub po wcześniejszym umówieniu w celu ich przejrzenia. Następnie oczekują na informację, czy możliwe jest udostępnienie akt do wglądu.
§ 3 1. Nadzór bieżący nad sprawnym funkcjonowaniem Czytelni sprawuje Kierownik Oddziału Administracyjnego.
2. Bezpośredni nadzór nad pracownikami obsługującymi Czytelnię akt sprawuje Kierownik Sekretariatu Wydziału, z którego pracownik jest delegowany.
§ 4 Kierownicy Sekretariatów Wydziałów wymienionych w § 1 zobowiązani są do ścisłej współpracy z Kierownikiem Oddziału Administracyjnego oraz pracownikami obsługującymi Czytelnię, a także do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności mających na celu umożliwienie rzetelnej i sprawnej obsługi interesantów zgłaszających się do Czytelni.
§ 5 1. Akta udostępniane są interesantom po wykazaniu uprawnienia do dostępu do danej sprawy oraz po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego stwierdzenie tożsamości.
2. Zgodnie z art. 156§1 k.p.k oraz 525 k.p.c. osobami uprawnionymi do przeglądania akt w Czytelni są strony postępowania, ich pełnomocnicy procesowi i ustawowi, oskarżeni, oskarżyciele posiłkowi oraz za zgodą Przewodniczącego Wydziału lub Prezesa Sądu inne osoby.
3. Czytelnia nie udostępnia materiałów objętych klauzulą tajności. Sposób udostępniania tych dokumentów w Kancelarii Tajnej regulują odrębne przepisy.
§ 6 1. Przed udostępnieniem akt osoby korzystające z Czytelni mają obowiązek wypełnić i złożyć czytelny podpis na ?karcie przeglądowej? znajdującej się na wewnętrznej stronie obwoluty przedmiotowych akt.
2. Wpis o którym mowa w pkt. 1 jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminu Czytelni i potwierdzeniem zapoznania się z jego treścią.
3. Wzór ?karty przeglądowej akt? stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§ 7 1. Akta przekazywane są do Czytelni po telefonicznym zamówieniu ich przez pracownika Czytelni oraz po stwierdzeniu przez pracownika odpowiedniego sekretariatu, czy osoba zamawiająca ma prawo wglądu do akt i czy akta mogą być udostępnione interesantowi.
2. W przypadku stwierdzenia braku uprawnienia interesanta do wglądu do akt pracownik Czytelni informuje interesanta o konieczności uzyskania zgody Przewodniczącego Wydziału na wgląd do akt.
3. Zamówione akta do Czytelni przynosi i odbiera pracownik Wydziału, z którego akta są zamówione.
4. Akta wydane do czytelni muszą być zszyte w sposób trwały i ponumerowane, a znajdujące się w aktach dowody rzeczowe odpowiednio zabezpieczone.
5. W kwestiach budzących wątpliwości decyzję podejmuje Przewodniczący właściwego Wydziału.
§ 8 1. Akta należy zamawiać podając sygnaturę sprawy oraz nazwiska stron postępowania bezpośrednio w Czytelni. W przypadku sprawy wielotomowej należy wskazać również numer tomu, który będzie przeglądany.
2. W celu uniknięcia oczekiwania na zapoznanie się z aktami, zalecane jest zamawianie akt z jednodniowym wyprzedzeniem dzwoniąc pod numer telefonu 61 ? 64 ? 73 – 508 lub przesyłając wniosek na adres e-mail: czytelnia@poznan-staremiasto.sr.gov.pl.
3. Wzór wniosku o udostępnienie akt do wglądu stanowi załącznik nr 2 Regulaminu.
4. Akta spraw znajdujących sie w wydziale lub archiwum przy ul. Młyńskiej 1A udostępniane są w miarę możliwości na bieżąco.
5. Akta spraw, których udostępnienie w danej chwili nie jest możliwe, udostępnione zostaną w terminie ustalonym przez osobę obsługującą Czytelnie w porozumieniu z pracownikiem sekretariatu właściwego Wydziału.
6. W razie potrzeby, istnieje możliwość zamówienia kilku akt spraw jednocześnie, jednak jednorazowo można zapoznawać się wyłącznie z jedną sprawą. W celu przejrzenia kolejnych akt interesant obowiązany jest zwrócić dotychczas przeglądane akta.
§ 9 W Czytelni można korzystać z materiałów własnych oraz z własnego sprzętu (np. komputera przenośnego) za zgodą, wiedzą i pod nadzorem pracownika Czytelni.
§ 10 1. W celu dokonanie fotokopii z akt sprawy należy złożyć w Czytelni wniosek stanowiący załącznik nr 3 Regulaminu. 2. Korzystanie z aparatu fotograficznego w celu sporządzenia fotokopii z akt sprawy możliwe jest pod nadzorem pracownika Czytelni.
3. W kwestiach budzących wątpliwości decyzję podejmuje Przewodniczący właściwego Wydziału.
§ 11 1. Wydanie kserokopii dokumentów z akt sądowych możliwe jest po złożeniu w Czytelni wniosku i uiszczeniu stosownej opłaty np. w znaczkach sądowych (1 zł za stronę).
2. Wzór wniosku o sporządzenie kserokopii z akt sprawy stanowi załącznik nr 4.
3. Wnioski o wydanie kserokopii z akt sprawy złożone do godz. 12:00 zostają zrealizowane w miarę możliwości w tym samym dniu, natomiast wnioski złożone po godz. 12:00 zostaną zrealizowane dnia następnego.
4. W przypadku konieczności sporządzenia większej ilości kopii (powyżej 50 kart) wniosek zostanie zrealizowany w terminie ustalonym z pracownikiem sekretariatu danego Wydziału.
5. Pracownicy Czytelni zobowiązani są do prowadzenia rejestracji wniosków o wydanie kserokopii z akt sprawy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5.
6. W kwestiach budzących wątpliwości co do sporządzenia kserokopii decyzję podejmuje Przewodniczący właściwego Wydziału.
7. Wszelkie pozostałe wnioski dotyczące danej sprawy należy składać w Biurze Podawczym.
12 1. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek czynności w stosunku do akt poza ich przeglądaniem, a w szczególności ich niszczenie, uszkodzenie, czynienie w nich adnotacji (podkreślanie, zakreślanie, notowanie).
2. Osoby, którym zostały udostępnione akta, mają obowiązek ich poszanowania, a wszelkie uszkodzenia należy bezzwłocznie zgłaszać osobie obsługującej Czytelnię.
3. Zabronione jest wynoszenie akt poza Czytelnie.
§ 13 1. Przed udostępnieniem akt osoby korzystające z Czytelni mają obowiązek pozostawienia na wieszaku okrycia wierzchniego.
2. Pracownicy Czytelni nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w Czytelni.
§ 14 1. Na terenie Czytelni obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych, a także spożywania posiłków i napojów.
2. Osoby zapoznające się z aktami zobowiązane są do zachowania ciszy i niezakłócania pracy innych osób.
§ 15 Osoby czytające akta maja bezwzględny obowiązek stosowania sie do niniejszego regulaminu oraz zaleceń i uwag osoby obsługującej Czytelnię.
§ 16 1. Pracownicy Czytelni zobowiązani są do prowadzenia kontrolki akt przekazanych do Czytelni celem udostępnienia do wglądu interesantom, a następnie zwróconych do Wydziału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 Regulaminu. 2. Kierownicy Sekretariatów Wydziałów o których mowa w § 1 zobowiązani są do prowadzenia kontrolek akt przekazywanych z Wydziału do Czytelni według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 Regulaminu.
Zarządzenie Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto:
Uprzejmie zawiadamiamy, że w Sądzie Rejonowym Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w budynku przy ul. Młyńskiej 1a w pokoju nr 22 (parter) od dnia 1 marca 2011 roku została uruchomiona – ?czytelnia akt?, celem udostępniania osobom uprawnionym akt spraw rozpoznawanych przez następujące wydziały: Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda Wydział I Cywilny, Wydział III Karny, Wydział VI Karny. W związku z powyższym od dnia 1 marca 2011 roku akta spraw nie będą udostępniane w sekretariatach ww. wydziałów. W celu uniknięcia oczekiwania na zapoznanie się z aktami istnieje możliwość zamawiania akt z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem: – telefonicznie pod poniższym numerem telefonu: 61 ? 64 ? 73 – 610 – elektronicznie poprzez przesyłanie wniosku na adres e-mail: czytelnia@poznan-nowemiasto.sr.gov.pl
We wniosku należy wskazać sygnaturę sprawy, oznaczenie procesowe (strona, pełnomocnik, obrońca itd.) i personalia osoby przeglądającej, ewentualnie też zakres akt, które strona zamierza przejrzeć (np. ostatni tom, tomy od aktu oskarżenia ? w braku wskazania udostępnione będą kompletne akta) oraz datę, w której strona zamierza zapoznać się z aktami (w braku wskazania daty przyjęte będzie, iż chodzi o następny dzień roboczy).
Czytelnia akt jest czynna w następujących godzinach: poniedziałek 8:15 ? 18:00 wtorek ? piątek 8:15 ? 16:00 Organizację i sposób działania czytelni akt określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2011 Prezesa Sądu Rejonowego Poznan ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 25 lutego 2011 roku. – Zarządzenie nr 4/2011 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2011 – regulamin czytelni Wniosek o wgląd do akt.

Sprawdź także

Upadek godności sędziów

Zachowanie Dagmary Pawełczyk-Woickiej jest nieetyczne, godzi w powagę sądu, narusza godność innego sędziego, jest przejawem …