Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Przerwa na karmienie dziecka

Przerwa na karmienie dziecka

W dniu 20 sierpnia 2015 r. Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 19 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego (Dz. U. poz. 1135, z późn. zm.). Rozporządzenie oczekuje na publikację w Dzienniku UstawRzeczypospolitej Polskiej i wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Rozporządzenie wprowadza po raz pierwszy możliwość wydłużenia czasu trwania egzaminu notarialnego dla zdających karmiących dziecko piersią.
Wprowadzane przepisy rozporządzenia stanowią, że zdająca karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdej części egzaminu notarialnego, a w przypadku zdającej karmiącej więcej niż jedno dziecko ? prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Wykorzystane przez zdającą przerwy na karmienie nie podlegają wliczaniu do czasu trwania danej części egzaminu notarialnego. Powyższe uprawnienie przysługuje zdającej karmiącej dziecko piersią, która wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu notarialnego złoży wniosek o przyznanie uprawnienia oraz dołączy zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia dziecka piersią. W przypadku spełnienia powyższych warunków, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej informuje zdającą o przysługującym jej uprawnieniu. Natomiast w przypadku zdającej, u której poród nastąpi po złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu, uprawnienie do wyżej wskazanych przerw przysługuje, jeżeli wniosek o przyznanie tego uprawnienia wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym fakt karmienia dziecka piersią zostanie złożony najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem egzaminu.
Powołane rozporządzenie zmieniające zawiera także przepisy przejściowe, które umożliwiają zdającym matkom przystępującym do egzaminu notarialnego w 2015 r. do skorzystania z niniejszego uprawnienia. W tym przypadku zdająca karmiąca dziecko piersią nie później niż 3 dni przed terminem egzaminu notarialnego składa wniosek do przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej o przyznanie jej uprawniania do przerw wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym fakt karmienia dziecka piersią. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej niezwłocznie informuje zdającą o przysługującym jej uprawnieniu. Minister sprawiedliwości w dniu 20 sierpnia 2015 r. podpisał również rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 790, z późn. zm.). Przepisy powołanego rozporządzenia zmieniającego zawierają analogiczne regulacje jak w przypadku egzaminu notarialnego i będą miały zastosowanie do egzaminu komorniczego, który zostanie przeprowadzony w 2016 r.
Trwają także prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzeń ministra sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego i w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego, w których (podobnie jak w przypadku egzaminu notarialnego i komorniczego) proponuje się wydłużenie czasu trwania egzaminu adwokackiego i radcowskiego dla zdających matek karmiących dziecko piersią.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …