Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Przyszłość prawników w Europie

Przyszłość prawników w Europie

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski wziął udział w odbywającej się w Brukseli konferencji ?A single Market for Lawyers: valuing achievements, tackling remaining challenges? poświęconej zawodom prawniczym w kontekście europejskiego rynku wewnętrznego. Organizatorem spotkania była Dyrekcja Generalna …
…do spraw Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejskiej. Jego celem zaś podsumowanie dotychczasowych osiągnięć i nakreślenie przyszłych wyzwań stojących przed profesją prawniczą na rynku wewnętrznym. Podstawą do dyskusji jest opracowanie naukowe oceniające funkcjonowanie struktur prawnych dla prawników operujących na rynku wewnętrznym, które zostało przygotowane dla Komisji Europejskiej. Wiceminister Stanisław Chmielewski wziął udział w dyskusji na temat ram prawnych wolnego rynku prawników: założeń wstępnych, osiągnięć oraz przyszłych wyzwań. – Samorządy prawnicze zawsze zajmowały ważną pozycję w kształtowaniu polskiej państwowości.
Zawody adwokata i radcy prawnego miały i nadal mają szczególne miejsce wśród zawodów zaufania publicznego ? mówił wiceminister. Ich wykonywanie współdecyduje o prawidłowości funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, realizacji konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawa, jak również służy budowaniu świadomości prawnej społeczeństwa. To właśnie adwokatom i radcom prawnym klienci powierzają swoje najtrudniejsze życiowe sprawy, wierząc, iż profesjonalny pełnomocnik będzie działać w oparciu o najwyższe standardy moralne i etyczne. W trakcie konferencji wiceminister przedstawił rozwiązania funkcjonujące w Polsce. – Istnieją dwie grupy zawodowe, wyodrębnione formalnie, do których zadań należy świadczenie pomocy prawnej: adwokaci oraz radcowie prawni.
Ich status regulują odrębne ustawy, niemniej jednak regulacje prawne dotyczące wykonywania tych zawodów są w zasadzie zbieżne ? wyjaśnił podczas wystąpienia Podsekretarz Stanu Stanisław Chmielewski. Zarówno zawód adwokata, jak i radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami ? zaznaczył.
Kwestie dotyczące działalności w Polsce prawników z innych państw reguluje ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa implementuje prawo Unii Europejskiej, umożliwiające prawnikom z państw członkowskich prowadzenie działalności zawodowej pod macierzystym tytułem zawodowym w innym państwie członkowskim, w zakresie odpowiadającym uprawnieniom prawników z danego państwa. Jej przepisy stosuje się do określenia warunków świadczenia pomocy prawnej w RP przez prawników zagranicznych. Obecnie na listy prowadzone przez okręgowe rady adwokackie jest wpisanych 84 prawników zagranicznych, a na listy w okręgowych izbach radców prawnych – 70. Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów wprowadzono zmiany w sferze dostępu do wykonywania omawianych zawodów. Nastąpiło ułatwienie dostępu do zawodu adwokata i radcy prawnego. Przykładowo, obecnie na listy adwokatów i radców prawnych, po spełnieniu innych wymogów ustawowych, wpisane mogą być osoby, które były zatrudnione w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego. – Podkreślić należy, iż regulacje dotyczące prawników zagranicznych w Polsce funkcjonują sprawnie ? mówił wiceminister Stanisław Chmielewski. Organy wpisowe ? samorządy adwokackie i radcowskie oraz sami zainteresowani nie zgłaszali Ministrowi Sprawiedliwości negatywnych uwag ani postulatów zmian. Jesteśmy świadomi, iż proces globalizacji i ciągły rozwój struktur unijnych niosą ze sobą potrzeby zmian, także w sektorze usług prawnych i pragnę zaznaczyć, że jesteśmy otwarci na dalsze zmiany ? zakończył.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Guma do żucia w mrowisku

Bajeczni Adwokaci ruszają do szkół 1 czerwca Z drugą edycją akcji „Bajeczni Adwokaci” ruszamy 1 …