Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Przyznanie adwokata z urzędu

Przyznanie adwokata z urzędu

Kiedy sąd przyznaje adwokata z urzędu i zwalnia od kosztów sądowych?

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu ? Violetta Mielcarek po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym wniosku WJ o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej uwzględniła wniosek. Uzasadnienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia […] oddalił skargę WJ na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej. WJ złożyła sporządzony w dniu […] na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Jak wynika z uzasadnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżąca podała, że znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Wnioskodawczyni i osoby pozostające z nią we wspólnym gospodarstwie domowym utrzymują się z jej wynagrodzenia za pracę. Skarżąca razem z mężem ma do spłaty kredyt hipoteczny zaciągnięty na budowę domu. Wnioskodawczyni korzysta z pomocy rodziny. Córka skarżącej studiuje, pracowała do końca […], obecnie pozostaje bez pracy. Również syn skarżącej studiuje. Oświadczyła, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z mężem, z córką i z synem. (…) Mąż skarżącej jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny, przy czym nie przysługuje jemu prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych. Wnioskodawczyni korzysta z pomocy rodziny polegającej na kupnie żywności, środków czystości, lekarstw i opału. Skarżąca mieszka w niewykończonym domu, w którym zacieka dach, nie ma podłóg ani kuchni.
Instytucja prawa pomocy wiąże się ściśle z realizacją jednego z podstawowych standardów państwa prawnego, jakim jest prawo do sądu. Zapewnia ona osobie znajdującej się w ciężkich warunkach materialnych możliwość obrony swoich praw przed sądem, mimo braku środków finansowych potrzebnych do poniesienia należnych kosztów sądowych. Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym (por. art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej jako p.p.s.a.)). Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego, natomiast w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (por. art. 245 § 2 i 3 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 246 § 1 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje: 1. w zakresie całkowitym ? gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania; 2. w zakresie częściowym ? gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.
W rozpatrywanej sprawie wnioskodawczyni w oświadczeniu zawartym we wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz w piśmie uzupełniającym ten wniosek wykazała, że nie jest w stanie uiścić kosztów sądowych, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W tych okolicznościach wniosek skarżącej o udzielenie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych zasługuje na uwzględnienie. Jednocześnie sąd dodał, że oddalono wniosek o ustanowienie adwokata, gdyż z akt sprawy wynika, że Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia […] ustanowił dla skarżącej w przedmiotowej sprawie adwokata. Skarżąca nie wniosła na to postanowienie zażalenia, również prawo pomocy nie zostało cofnięte przez Sąd.
Wobec powyższego na podstawie art. 245 § 1 i § 3, art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 cyt. ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …