Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Psycholodzy czekają na samorządy

Psycholodzy czekają na samorządy

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na kwestię zaniechania realizacji obowiązującej od 1 stycznia 2006 r. ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Brak powołania samorządu zawodowego psychologów powoduje, że psycholodzy nie mogą uzyskać potwierdzenia prawa do wykonywania zawodu.
Bezprecedensowe zaniechanie wprowadzenia w życie przepisów omawianej ustawy stanowi o ciężkim naruszeniu przez kolejne rady ministrów obowiązku zapewnienia wykonania ustaw, wyrażonego w art. 146 ust. 4 pkt 1 Konstytucji. W ocenie Rzecznika obecna decyzja o przedstawieniu Sejmowi projektu ustawy uchylającej ustawę o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów przed przygotowaniem nowego projektu ustawy stanowi powrót do koncepcji ocenionej negatywnie przez Stały Komitet Rady Ministrów.
Z odpowiedzi Ministra Pracy i Polityki Społecznej udzielonej Rzecznikowi w grudniu 2009 r. wynikało, że Komitet przyjął projekt ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, jednocześnie zobowiązując Ministra Pracy i Polityki Społecznej do opracowania projektu założeń do projektu ustawy normującej zasady i warunki wykonywania zawodu psychologa, zgodnego z prawem unijnym i uzgodnionego ze środowiskiem psychologów oraz do łącznego przedłożenia obu projektów pod obrady Rady Ministrów. Zarówno obecna sytuacja, jak i sytuacja powstała w przypadku uchylenia ustawy naraża pacjentów na prowadzenie terapii przez osoby, których kwalifikacje nie podlegają ocenie kompetentnego organu i które nie odbyły odpowiedniego stażu. Pacjenci nie mają również możliwości skierowania skargi na jakość świadczonych usług, pozostaje im wyłącznie droga sądowa.

Sprawdź także

Szacunek także dla więźnia

Oświadczenie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Więźniów – Wszyscy więźniowie traktowani …