Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Rasistowski syndrom

Rasistowski syndrom

Prokuratura Generalna opublikowała oświadczenie dotyczące spraw prowadzonych w 2009r. w jednostkach organizacyjnych prokuratury a dotyczacych przestępstw dokonanych z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych . W całym kraju prowadzono ogółem w 2009 roku 166 postępowań, w tym 124 nowych postępowań, z czego w okręgu prokuratury apelacyjnej: Warszawy ? 44 sprawy, Białegostoku ? 13 spraw, Krakowa ? 19 spraw, Katowic ? 5 spraw, Szczecina ? 7 spraw.

Lublina ? 20 spraw , Gdańska ? 9 spraw , Poznania ? 0 spraw, Łodzi ? 8 spraw, Wrocławia ? 35 spraw i Rzeszowa ? 6 spraw. Z tego : 20 spraw jest w toku zakończono ogółem 146 spraw w 28 sprawach skierowano akty oskarżenia przeciwko 46 osobom 73 sprawy umorzono, w tym z uwagi na niewykrycie sprawców – 42 sprawy, z uwagi na brak znamion przestępstwa ? 25 spraw , 4 sprawy – z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu i 2 sprawy umorzono przed wszczęciem. Żadnej sprawy nie umorzono z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 kpk. w 37 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania przygotowawczego. 3 sprawy przekazano według właściwości innej prokuraturze, 2 sprawy przekazano według właściwości Sądowi Rodzinnemu i Nieletnich i 2 sprawy połączono z innymi postępowaniami 1 sprawę zawieszono.
W oparciu o informacje przekazywane przez prokuratury apelacyjne za 2009 roku ustalono, iż w informacjach kwartalnych za 2008 r. nie wykazano 9 spraw, które opisano dopiero w informacjach za 2009r., w związku z powyższym dane za 2008r. nie obejmują tych spraw. Z opisanych spraw objęto nadzorem służbowym prokuratur nadrzędnych 66 spraw. Część spraw, która nie była objęta nadzorem służbowym nie została objęta takim nadzorem w związku z faktem powiadomienia jednostki nadrzędnej o postępowaniu już po wydaniu decyzji merytorycznej kończącej postępowanie( dot. to odmów wszczęcia postępowania), albo z uwagi na to , iż sprawy nie były skomplikowane i nie wymagały konsultacji. 105 decyzji merytorycznych o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego lub jego umorzeniu była przedmiotem badań w ramach nadzoru służbowego prokuratur nadrzędnych.
Ilość przestępstw popełnionych na tle rasowym w 2009 r. wzrosła w porównaniu do lat ubiegłych. Zarejestrowano, bowiem w tym okresie 124 nowe postępowania, pozostałych 42 prowadzone postępowania było kontynuowane z wcześniejszego okresu. Prokuratorzy w zasadzie prawidłowo realizują zalecenia Prokuratury Krajowej w zakresie postępowania z czynami popełnionymi z pobudek rasowych lub ksenofobicznych. Większość z nich bowiem było obejmowane nadzorem służbowym. Większość spraw, która nie była objęta nadzorem służbowym, nie została objęta takim nadzorem w związku z faktem powiadomienia jednostki nadrzędnej o postępowaniu już po wydaniu decyzji merytorycznej kończącej postępowanie. W sprawach gdzie nie zgłoszono spraw do nadzoru przez Prokuratury Rejonowe jednostki nadrzędne zwracały uwagę na nieprawidłowości w tym zakresie i przypomniały o takim obowiązku w pismach instrukcyjnych.
Prawie wszystkie z opisanych spraw zakończonych prawomocnymi postanowieniami o umorzeniu postępowań przygotowawczych i odmowach wszczęcia postępowania była już przedmiotem badań przez prokuratury nadrzędne. Na 105 zbadane decyzje kończące o odmowie wszczęcia postępowania lub jego umorzeniu, w 70 przypadkach decyzje merytoryczne uznano za zasadne a w 35 przypadkach za niezasadne. W 31 sprawach polecono podjęcie na nowo postępowania a w 4 sprawach wykonanie czynności w trybie art. 327 § 3 kpk. W jednej sprawie decyzja o umorzeniu została uchylona w trybie art. 328 § 1 kpk.
Powyższe dane wskazują więc na kwestionowanie około 35 % podjętych decyzji, a tym samym wskazuje to na celowość badania tej kategorii spraw przez jednostki nadrzędne celem wyeliminowania nieprawidłowych decyzji o umorzeniu bądź odmowie wszczęcia postępowania. Wskazać w tym miejscu należy, iż w całym roku 2006 r. umorzono z powodu niewykrycia sprawców 15 spraw, natomiast w 2007 r. – 11 . W 2008r. umorzono z uwagi na niewykrycie sprawców 24 sprawy. W 2009r. umorzono więc z powodu niewykrycia sprawców prawie dwukrotnie więcej w porównaniu do 2008r. Zmniejszyła się też ilość kierowanych aktów oskarżenia. I tak w 2006r. skierowano 12 aktów oskarżenia, w 2007r. ? 19 aktów oskarżenia, w 2008 r. ? 28 aktów oskarżenia.
Natomiast w 2009 r. skierowano również 28 aktów oskarżenia. Przy czym ze względu na zdecydowany wzrost liczby postępowań w 2009r. proporcjonalnie powinna również wzrosnąć ilość kierowanych aktów oskarżenia, co jednak nie nastąpiło. Na 166 postępowań prowadzonych w 2009r. , aż 54, tj. prawie ⅓, z nich dotyczyło przestępstw popełnianych z wykorzystaniem internetu, zaś 8 spraw dotyczyło publikacji książkowych i prasowych, 4 sprawy dotyczyły przestępstw związanych z zachowaniem kibiców, 3 dotyczyły zachowań rasistowskich na cmentarzach, zaś 10 dotyczyło tzw. rasistowskich napisów tzw. grafiti na murach.
W postępowaniach prowadzonych w 2009 r. 85 spraw dotyczyło kwalifikacji z art. 256kk, w 93 postępowaniach kwalifikacji z art. 257 kk, zaś w 13 postępowaniach kwalifikacji z art. 119 kk., 6 spraw dotyczyło innych kwalifikacji prawnych czynu. W 2009 r. zapadło 27 orzeczeń sądowych w sprawach skierowanych z aktami oskarżenia. W sprawach zapadły 24 wyroki skazujące, w 1 sprawie Sąd warunkowo umorzył postępowanie i w 2 sprawach Sąd wydał wyroki w odniesieniu do części osób oskarżonych skazujące a w odniesieniu do części osób oskarżonych uniewinniające. Powyższe wskazuje na dużą skuteczność kierowanych w tych sprawach aktów oskarżenia.

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …