Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Reforma procedury karnej

Reforma procedury karnej

Przyjęta 30 sierpnia 2013 r. przez Sejm nowelizacja kodeksu postępowania karnego, kodeksu karnego i niektórych innych ustaw to jedna z najbardziej istotnych ustaw przygotowanych przez ministra sprawiedliwości w celu skrócenia czasu trwania i uproszczenia postępowań przed sądami. Nowelizacja została opracowana przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego……działającą przy ministrze sprawiedliwości. Teraz ustawą zajmie się Senat.
Do zasadniczych zmian w procedurze karnej należą m.in.: przemodelowanie postępowania sądowego w kierunku większej kontradyktoryjności, która stwarza najlepsze warunki do wyjaśnienia prawdy materialnej i najlepiej służy poszanowaniu praw uczestników postępowania, zaktywizowanie stron procesowych przy jednoczesnym wzmocnieniu roli sądu jako arbitra, usprawnienie i przyspieszenie postępowania także dzięki nowemu ujęciu instytucji mediacji, ograniczenie przewlekłości postępowania odwoławczego, podejmowania decyzji o charakterze porządkowym i technicznym (a także mniej ważkich decyzji merytorycznych) przez referendarzy sądowych, a dzięki temu umożliwienie wykorzystania czasu sędziów w bardziej efektywny sposób, szerszy dostęp do pomocy prawnej dla stron na etapie postępowania sądowego, przyznanie radcom prawnym uprawnień w zakresie prowadzenia obrony w sprawach karnych i sprawach karno-skarbowych.
Ustawa przewiduje ponadto zmiany w zakresie prawa karnego materialnego: przeniesienie odpowiedzialności za prowadzenie w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny na poziom kodeksu wykroczeń, podniesienie progu kwotowego między przestępstwami a wykroczeniami przeciwko mieniu do kwoty ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę, (kradzież, przywłaszczenie, zniszczenie rzeczy), wprowadzenie umorzenia (na wniosek pokrzywdzonego) w przypadku pojednania sprawcy z oskarżonym i naprawienia szkody lub zadośćuczynienia krzywdzie.

Sprawdź także

Manipulacje Manowskiej

Starzy” sędziowie Sądu Najwyższego skierowali w marcu do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara …