Strona główna / Aktualności / Resort o prawach człowieka

Resort o prawach człowieka

10 grudnia ? to dzień, w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Data związana jest z rocznicą podpisania w 1948 r. przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ? dokumentu, który stał się źródłem międzynarodowych aktów chroniących prawa człowieka. Wśród działań Ministerstwa Sprawiedliwości ważną część stanowią….
…te związane z prawami człowieka. Ich koordynacją zajmuję się.Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka. Ministerstwo Sprawiedliwości m.in. podejmuje działania na rzecz upowszechniania standardów ochrony praw człowieka oraz dostosowania orzecznictwa polskich sądów do wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Aktywnie uczestniczy m.in. w pracach międzyresortowego Zespołu ds. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które odgrywa pierwszoplanową rolę w procesie koordynacji działań związanych z implementacją wniosków wynikających z linii orzeczniczej Trybunału. Wspólnie z Pełnomocnikiem Ministra Spraw Zagranicznych ds. Postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, na bieżąco opracowuje plany i raporty z działań podjętych na rzecz wykonywania wyroków ETPCz. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w zakładce Prawa człowieka ? Wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka znajdziecie Państwo m.in. rezolucje końcowe przyjęte przez Komitet Ministrów Rady Europy, które zamykają nadzór nad wykonywaniem wyroków wydanych w sprawach przeciwko Polsce, dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Ponieważ wiele spraw kończy się zawarciem ugody bądź złożeniem przez Rząd deklaracji jednostronnej, zdecydowaliśmy o umieszczaniu także informacji dotyczących wskazanych grup spraw. Ponadto, Ministerstwo Sprawiedliwości – w celu zintensyfikowania działań z zakresu upowszechniania standardów ochrony praw człowieka – w szerokim zakresie dokonuje tłumaczenia na język polski i publikacji wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko Polsce. Znajdziecie je Państwo na naszej stronie internetowej www.ms.gov.pl. W zakładce Prawa człowieka – Europejski Trybunał Praw Człowieka – Opracowania i analizy, standardy w zakresie ochrony praw człowieka zamieszczone są również praktyczne informacje na temat określonych grup naruszeń pojawiających się najczęściej w orzecznictwie Trybunału. Zawierają one m.in. wytyczne dla praktyków, sędziów i prokuratorów (Standardy w zakresie ochrony praw człowieka oraz Wybrane zestawienia tematyczne orzecznictwa ETPCz). Wszystkie podejmowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości działania w tym zakresie mają na celu usprawnienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz dostosowanie orzecznictwa sądów krajowych do orzecznictwa ETPCz. Wśród problemów postrzeganych jako ewentualne zagrożenie z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka i obywatela wskazywane jest często m.in. niewykorzystywanie mediacji. Temu zagadnieniu wiele ze swych działań poświęca Ministerstwo Sprawiedliwości. Podniesienie poziomu wiedzy o alternatywnych metodach rozwiązywania konfliktów i sporów (ADR), w szczególności mediacji, możliwe jest poprzez działania o dwojakim charakterze: poprzez kampanie społeczne o charakterze informacyjno ? edukacyjnym oraz szkolenia z zakresu ADR. Ministerstwo Sprawiedliwości prowadziło kampanię społeczną w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V ?Dobre rządzenie? Programu Operacyjnego ?Kapitał Ludzki? 2007-2013. ? ?Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości?. Pierwsze działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym z zakresu ADR rozpoczęły się w październiku 2010 r. i od tego czasu są one prowadzone pod ogólnym hasłem ?Masz prawo do mediacji?. W ramach projektu Ministerstwo wydało informator o ADR zatytułowany: ?Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze? mediacja i sądownictwo polubowne. Zostałem pokrzywdzony przestępstwem i co dalej??, w nakładzie 500.000 egzemplarzy, w którym w przystępny sposób, w formie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, wyjaśnione są najważniejsze zasady oraz sposób prowadzenia różnych form mediacji. Przekazano także do dystrybucji 375.000 ulotek informujących o mediacji oraz 3.000 plakatów. Ulotki dotyczą 6 rodzajów mediacji: mediacji karnej, mediacji nieletnich, mediacji rodzinnej, mediacji gospodarczej, mediacji cywilnej i mediacji transgranicznej. Odnośnie plakatów, dotyczą one dwóch rodzajów mediacji: mediacji gospodarczej i mediacji rodzinnej. Również w zakresie mediacji rodzinnej i gospodarczej wyprodukowano spoty telewizyjne i radiowe. W pierwszym kwartale 2011 r. trwała ich emisja w głównych kanałach ogólnopolskich telewizji, a przez październik i listopad emitowane były po raz kolejny w trzech głównych, ogólnopolskich kanałach telewizyjnych. Równolegle od listopada do grudnia 2011r. w telewizjach o profilu biznesowym emitowane były programy promujące mediację gospodarczą. Wydrukowano i rozesłano 2 miliony broszur informacyjnych o mediacji, trzech nowych – opisujących mediacje w prawie karnym, cywilnym i rodzinnym oraz pięciu wznawianych – o mediacji w sprawach rodzinnych, gospodarczych, cywilnych, nieletnich i karnych. Dotarły one do każdego z sądów okręgowych, komend wojewódzkich Policji i ośrodków mediacyjnych. Obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje się do realizacji projektu ?Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów?, współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Grupą docelową projektu będą: sędziowie, prokuratorzy, mediatorzy oraz ogół społeczeństwa, stanowiący potencjalnych uczestników postępowań sądowych. Celem projektu jest: wykonanie projektu badawczego w celu zdiagnozowania przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwań popularności mediacji, zarówno w społeczeństwie, jak i wśród sędziów i prokuratorów (dzięki badaniom zostaną określone kierunki i adresaci kampanii informacyjnej oraz szkoleń); działania zmierzające do upowszechnienia w społeczeństwie wiedzy o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów. Szczególny nacisk zostanie położony na ugruntowanie wiedzy w tym zakresie wśród sędziów, prokuratorów i mediatorów, dla których planuje się przeprowadzenie szkoleń. Natomiast z myślą o całym społeczeństwie, w tym aktualnych i potencjalnych uczestnikach postępowań sądowych, zostałaby przeprowadzona kampania informacyjna oraz uruchomiona strona internetowa.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Jaki model sprawiedliwości

W piątek (17 maja br.) odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara …