Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Resort zaskarża uchwałę komorników

Resort zaskarża uchwałę komorników

Minister sprawiedliwości złożył 1 października 2015 r. do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie w całości jako sprzecznej z prawem uchwały Krajowej Rady Komorniczej z 15 września 2015 roku stwierdzającej m.in. konieczność doliczania podatku VAT do opłat egzekucyjnych. Minister zawnioskował o wstrzymanie skuteczności zaskarżonej uchwałydo czasu rozpoznania sprawy przez Sąd Najwyższy. Zdaniem Ministra Sprawiedliwości zaskarżona uchwała zawiera interpretację, rodzącą poważne skutki procesowe w zakresie kosztów postępowań egzekucyjnych prowadząc do zwiększenia obciążenia kosztami egzekucyjnymi stron tych postępowań. Adresatami zaskarżonej uchwały, oprócz organów i członków samorządu komorniczego, uczyniono bowiem podmioty spoza korporacji zawodowej, tj. strony postępowania egzekucyjnego, w szczególności dłużników. W ocenie MS zaskarżona uchwała narusza przepisy regulujące wysokość i zasady pobierania opłat egzekucyjnych. Opłaty egzekucyjne zostały bowiem określone w ustawie jako maksymalne. Organy samorządu komorniczego nie mają kompetencji do określenia ich wysokości, czy też modyfikacji opłat ustalonych w ustawie, gdyż nie są organami prawotwórczymi.
Podjęta przez Krajową Radę Komorniczą uchwała w istocie zmierza do modyfikacji (podwyższenia) opłat egzekucyjnych z dniem 1 października 2015 roku i jej wykonanie spowodowałoby zwiększenie kosztów postępowania dla stron. Jej stosowanie z dniem 1 października 2015 roku mogłoby wywołać negatywne skutki dla obywateli (stron postępowań) w zakresie ponadustawowego obciążenia ich kosztami, a ponadto wiązałoby się z odpowiedzialnością dyscyplinarną komorników sądowych stosujących się do niezgodnej z prawem uchwały samorządu komorniczego. W celu zagwarantowania przestrzegania zasady legalizmu i kierując się zapewnieniem ochrony praw uczestników postępowań egzekucyjnych.
Minister sprawiedliwości w ramach sprawowanego zwierzchniego nadzoru nad działalnością komorników sądowych i samorządem komorniczym podjął decyzję o niezwłocznym zaskarżeniu uchwały do Sądu Najwyższego. 9 czerwca 2015 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr PT.050.1.2015.LJU.19, w której ustalił, iż wykonywanie przez komorników sądowych czynności egzekucyjnych należy uznać za świadczenie usług za wynagrodzeniem, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT. Interpretacja ta obowiązuje od 1 października 2015 r. Ministerstwo Finansów opracowało biuletyn informacyjny, w którym wyjaśniło zasady obliczania podatku VAT w postępowaniu egzekucyjnym (http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/strona-glowna). Wskazano w nim jednoznacznie, że podatek VAT mieści się w opłacie egzekucyjnej i nie może być do niej doliczany. Natomiast Krajowa Rada Komornicza w uchwale z 15 września 2015 roku uznała, iż interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca opodatkowania komorników sądowych podatkiem VAT z dniem 1 października 2015 r., jest niezgodna z art. 6 i 217 Konstytucji RP z uwagi na konstytucyjny wymóg ustawowej regulacji materii podatkowej. Ponadto Krajowa Rada Komornicza dokonała wykładni przepisów, stwierdzając konieczność doliczania tego podatku do opłat egzekucyjnych wynikających z ustawy.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …