Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Rezolucja IAJ w sprawie Turcji

Rezolucja IAJ w sprawie Turcji

Rezolucja Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ): Dostrzegając, że w dniu 15 lipca 2016 r. Turcja doświadczyła poważnego zamachu wojskowego na jej demokratyczne instytucje, a w jego trakcie zginęło niemal trzysta osób i wielu innych zostało poważnie rannych, co należy zdecydowanie potępić; Podkreślając, że ci, których zaangażowanie
w próbę zamachu stanu zostało odpowiednio udowodnione, powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności; Z zadowoleniem przyjmując fakt, iż wszystkie partie polityczne i naród turecki wyraziły zdecydowane poparcie dla demokracji; Przypominając, że podstawowym filarem demokracji jest praworządność i zobowiązanie do przestrzegania praw człowieka, takich jak określone w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPCz), której Turcja jest stroną; Potwierdzając, że prawo regulujące stan wyjątkowy, jak też każde zawieszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zgodnie z art. 15, muszą być stosowane w odpowiednich granicach, w szczególności zaś wszelkie ograniczenia w zakresie praw i wolności obywatelskich muszą być bezwzględnie konieczne dla rozwiązania tej nadzwyczajnej sytuacji; Podkreślając zdecydowanie, że nawet w wyjątkowych okolicznościach należy przestrzegać fundamentalnych zasad proceduralnych, takich jak prawa do dostępu do adwokata; wymogu, aby postępowania karne toczyły się wtedy, gdy zachodzi co najmniej uzasadnione, konkretne podejrzenie udziału w przestępstwie; ogólnie akceptowanej podstawowej zasady, że nawet osoby, które mogły popełnić przestępstwo, mają niepodważalne prawo do rzetelnego procesu sądowego;
MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE SĘDZIóW zauważa z niepokojem, że:
– tysiące sędziów i prokuratorów tureckich zostało aresztowanych i pozbawionych urzędu bez odpowiednich procedur;
– ich mienie zostało zajęte; – prezentowany przez władze dowód na ich przynależność do organizacji terrorystycznej, jeśli w ogóle został przedstawiony, jest często co najmniej nieprzekonujący;
– przepisy tureckie dotyczące organizacji terrorystycznych wywołują daleko idące skutki niezgodne ze standardami międzynarodowymi i z tego powodu są krytykowane przez instytucje międzynarodowe;
– pojawia się wiele skarg dotyczących sytuacji osób przetrzymywanych w aresztach, w tym zarzutów odnośnie stosowania tortur; i w związku z tym wzywa władze tureckie do:
– zakończenia stanu wyjątkowego; ponownego zapewnienia gwarancji procesowych uczciwego procesu; niezwłocznego zaprzestania naruszania praw niezbywalnych w rozumieniu art. 15 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; oraz do powstrzymania się od wszelkich środków stanowiących w niewspółmiernym stopniu odstępstwo od zobowiązań Turcji wynikających z postanowień tej konwencji;
– poszanowania niezależności sądownictwa oraz zaprzestania wpływania na sądy i w szczególności na Najwyższą Radę Sędziów i Prokuratorów; – przywrócenia sędziom, prokuratorom i ich rodzinom mienia, które zostało im zatrzymane na mocy dekretu o stanie wyjątkowym; – zagwarantowania przestrzegania we wszystkich ośrodkach zatrzymań Europejskich Reguł Więziennych (CM Rec(2006)2) i pociągnięcia do odpowiedzialności tych, które je naruszali;
– unieważnienia rozwiązania YARSAV, jedynego niezależnego Stowarzyszenia Sędziów Tureckich, którego rozwiązanie jest sprzeczne z przyjętą na szczeblu międzynarodowym zasadą, iż osoby zajmujące stanowiska sędziowskie mają prawo do tworzenia i wstępowania do stowarzyszeń zawodowych sędziów;
pilnie wzywa społeczność międzynarodową, a w szczególności członków Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rady Europy i Unii Europejskiej do:
– przekonania Republiki Turcji o pilnej konieczności odpowiedzi na apele kierowane pod adresem jej władz w niniejszej rezolucji oraz zapewnienia Turcji w tym zakresie wsparcia; – przypomnienia rządowi Republiki Turcji o konieczności przestrzegania jej zobowiązań wynikających z tureckiej konstytucji; – utworzenia komisji niezależnych ekspertów, którzy zbadają obecną sytuację w Turcji w zakresie praw podstawowych, a w szczególności pod kątem tego, czy środki przyjęte na mocy dekretu o stanie wyjątkowym odpowiadają zasadzie proporcjonalności; Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów jest gotowe uczestniczyć w pracach tej komisji, jeżeli zachodzi taka potrzeba; oraz – zezwolenia niezależnym obserwatorom śledzenia przebiegu postępowań karnych prowadzonych przeciwko tureckim sędziom i prokuratorom.
Źródło: SSP IUSTITIA

Sprawdź także

SN o”czystym powietrzu”

Sąd Najwyższy wypowiedział się ws. smogu w polskich miastach. „Ten pogląd za kilka lat będzie …