Rocznik 2014 najlepszy

Gdyby przeanalizować ?zdawalność? absolwentów wydziałów prawa,którzy dyplomy ukończenia studiów prawniczych odebrali w 2014 roku i przystąpili 27 września 2014 roku do egzaminów na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, absolwenci UAM w Poznaniu zajęliby drugie miejsce, tuż za absolwentami Uniwersytetu Jagiellońskiego i
wyprzedzając magistrów prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Ministerstwo Sprawiedliwości dokonując analizy wyników na aplikacje prawnicze bierze pod uwagę wszystkich zdajających.
LICZBY i PROCENTY
Na stronie internetowej resortu sprawiedliwości można pobrać aplikację analizy ubiegłorocznych egzaminów wstępnych i konkursów na aplikacje prawnicze. Można dojść do bardzo ciekwach spostrzeżeń. O ile w roku 2001 do egzaminów przystapiło 3971 abolwentów prawa, w roku 2002 ? 4881, to w roku 2008 aż 14.183, i jest to do dzisiaj nie pobity rekord.W roku 2012 zdawało 11.656 absolwentów; w 2013 ?tylko? 10.731, a w 2014 do egzaminu przystąpiło 9.773 chętnych zasilenia korporacje prawnicze. Ogółem w latach 2006- 2014 zdawało na różne aplikacje 97.354 absolwentów prawa, z których zdało 44.343 osoby (45,5%); z czego 31.903 na aplikacje adwokacką ( zdało 15.485), 53.960 na aplikacje radcowską ( zdało 23.595);8.40d widziało się w roli notariusza( zdało 3010) a 3085 chciało być komornikami, zdało 2251. W roku 2014 ?zdawalność? na wszystkie aplika cje wyniosła 49,3%, wroku 1013 ? 50,04 %, w roku 2012 ? 52,09%. W 2011 ? 46,84 % a w roku 2008 ( tym rekordowym) tylko 13, 37 %.
TENDENCJE ABSOLWENTóW
Spośród 797 absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego do egzaminów aplikacyjnych przystapiło 509 osób. Oto zestawienia w innych uczelniach: UJ: 663-384;U.Wrocławski 543-368;U.Śląski 464- 282;UMK Toruń: 384-232;.U.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 362-166;U. Gdański 361-217; UAM 340 -269; UMSC 279- 209;U. Rzeszowski 278-177 i U. Szczeciński 277-165. Z 5 absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni nikt nie przystapił do egzaminu na jakąkolwiek aplikację. W roku 2014 do egzaminów aplikacyjnych pzystapiło ogółem 9773 osób, zdało 4818 (49,3%), w tym na aplikację adwokacką zgłosiło się 3680 chetnych a zdało 1974 (53,6 %), na aplikacje radcowską 4761 0 2313 (48,60 %); notarialną 794 ? 350 (44,19%) i komorniczą 538 -181 (33,69%).
APLIKACJA ADWOKACKA
Do komisji egzaminacyjnej w Poznaniu zgłosiło się 192 kandydatów( zdawalność 54,2%), w Zielonej górze 55 ( 45,5%); Koszalinie 22( 40,9 %) Toruniu 73 (52,1%) w Szczecinie 89 ( 61,8 %) Bydgoszczy 40 (40%).
APLIKACJA RADCOWSKA

Do komisji w Poznnaiu zgłosiło soię 413 chetnych ( zdawalność 53,7%) Koszalinie 68 ( 38,2%), Szczecinie 105 (54,3%), Zielonej Górze 65 (43,1 %).
APLIKACJA NOTARIALNA I KOMORNICZA
Notariusze: Poznań 148 ( 43,9%); Kraków 147 ( 53,1%); Wrocław 89 ( 38,2 %). Komornicy: Poznań 54 (25%) Wroclaw 54 (46,3%) Warszawa 109 (23,9%).
NAJTRUDNIEJSZE PYTANIA
Ministerialni urzędnicy ustalili także, które z pytań testowych przysporzyło najwięcej kłopotów.Ciekawe, że zarówno przyszli adwokaci i radcy prawnui mieli kłopot z udzieleniem odpowiedzi z kodeksu postępowania administracyjnego: kto wydaje decyzję o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia. Właściwa była odpowiedź to C. Właściwy do rozpatrzenia odwolania liub zażalenia jedst ostateczny organ. Pozytywnie na to pytanie odpowiedziało 14,39% przyszłych adwokatów i 14,36% przyszłych radców. Najtrudniejszym zadaniem egzaminu na aplikacje notarialna była odpowiedź z zakresu geodezyjnego i kartograficznego : ile dni do wglądu powinien być dostępny projekt operatu kartograficznego. Tylko 9,53% zdających wiedziało, że 15 dni roboczych. Natomiast tylko 5,69 % przyszłych komorników wiedziało, że tylko komornik sądowy rozpoznaje skargę na czynności poborcy skarbowego w trakcie licytacji zajętej nieruchomości.
STUDIA DZIENNE CZY ZAOCZNE?
Spośród uczelni, z których przystąpiło więcej niż 300 osób do egzaminu i go zdało, najlepiej wypada UJ. Zdawało 699 osób, zdało 509 (77,82%). Uniwersytet Łódzki: 390 -245( 63,o8%), Uniwersytet Warszawski 1035 -591 ( 57,10%); Uniwersytet Szczeciński 348 -195 (56,03%) UAM 573 -302 (54,59%). Emocje budzi fakt, kto jakie studia ukończył: dzienne czy zaoczne. Analiza objęła i ten aspekt. Uniwersytet Warszawski: do egzaminów przystąpiło 1035 osób , z czego 441 ( zdało 311 osób) to studenci stacjonarni i 594 niestacjonarnych, zdało ich 280;Uniwersytet Wrocławski 855 ; 325 stacjonarni, zdało 216,557 niestacjonarni, zdało 200; Uniwersytet Jagielloński 699 , z czego 458 to stacjonarni ( zdało 358) i 237 niestacjonarnych ( zdało 151); UAM na 632 zdających 298 to absolwenci studiów dziennych (zdało 208) i 331 studentów niestacjonarnych, zdało 137. Ogółem do egzaminów aplikacyjnych przystapiło 5765 studentow stacjonarnych i zdały go 331 osoby ( 58,04%) i 4019 studentow niestacjonarnych, z czego zdało egzamin 1500 osób ( 32%).
DOBRY ROCZNIK 2014 Spośród absolwentów, którzy ukończyli studia w 2014 roku, najlepiej zdawali studenci UJ. Na 384 zdało 322 (83,85%); UAM 264/191 (77,35%) Uniwersytet Szczeciński 165/119 ( 72,12%) Uniwersytet Łódzki 179/129 ( 72,07%);KUL im. Jana Pawła II 185/128 (69,19%) i Uniwersytet Wrocławski 509/348 (68,37%)
CIEKAWOSTKI EGZAMINACYJNE
Najwięcej punktów, bo 147 ( na 150 możliwych) zdobył absolwent UMSC w Lublinie, zdając na aplikację adwokacką; najstarszym absolwentem (ukończył studia w 1985 roku), jest magister prawa UAM, który zdał na aplikację radcowską; 156 osób zdawało egzamin na aplikację po raz 5. trzy osoby po raz 8. i dwie po raz 9. Stanowią oni 1.69% wszystkich zdających.

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …