Najnowsze informacje

Rozprawa bez oskarżonej

Do Sądu Najwyższego wpłynęła kasacja rzecznika praw obywatelskich na rzecz kobiety, której proces odbył się bez jej udziału, ponieważ ta zmieniła adres zamieszkania.

Rzecznik zarzucił temu orzeczeniu rażące naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 374 § 1 k.p.k. i art. 377 § 3 k.p.k., w następstwie wyrażenia przez Sąd I instancji błędnego poglądu, że zmiana miejsca zamieszkania przez oskarżoną bez powiadomienia o tym fakcie Sądu i uznanie wysłanego dla niej wezwania na rozprawę za prawidłowo doręczone – w trybie art. 139 § 1 k.p.k. – uzasadnia rozpoznanie sprawy, prowadzonej w postępowaniu zwyczajnym, pod nieobecność oskarżonej, podczas gdy sytuacja taka nie stanowi przesłanki do zastosowania instytucji z art. 377 § 3 k.p.k.
W uzasadnieniu kasacji zzecznik podkreśliła, iż przepis art. 377 § 3 k.p.k. obejmuje trzy sytuacje, w których możliwe jest prowadzenie rozprawy pod nieobecność oskarżonego. Po pierwsze, gdy oskarżony powiadomiony o rozprawie oświadcza, że nie weźmie w niej udziału. Po wtóre, gdy uniemożliwia doprowadzenie go na rozprawę. Po trzecie zaś, gdy osobiście zawiadomiony o terminie rozprawy nie stawia się na nią bez usprawiedliwienia. Żadna z tych przesłanek nie zaistniała w realiach procesowych przedmiotowej sprawy. Rzecznik wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w G. do ponownego rozpoznania.
Sygnatura: RPO/629857/09/II/2003.1 RZ

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …