Najnowsze informacje

RPO broni referendarzy

RPO skierował wystąpienie do ministra sprawiedliwości w sprawie nierównego traktowania osób, które ukończyły aplikację sędziowską i referendarską na poprzednio obowiązujących zasadach. Rzecznik otrzymuje skargi na nierówne traktowanie osób, które ukończyły aplikację sędziowską i aplikację referendarską. To znaczy odbyły te aplikacje i zdały egzamin sędziowski lub referendarski przed utworzeniem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Z nadsyłanych skarg wynika, że dotychczas na etatach asystenckich w sądach pozostają osoby, które ukończyły taką aplikację i pomyślnie zdały egzaminy.
Obecnie obowiązujące przepisy faworyzują absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakresie możliwości zatrudnienia na stanowisku referendarza sądowego. Z ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury wynika, że w okresie stażu aplikant aplikacji sędziowskiej zostaje zatrudniony na stanowisku referendarza sądowego na czas nieokreślony. Zgodnie zaś z ustawą – Prawo o ustroju sądów powszechnych, nabór kandydatów na stanowisko referendarza sądowego organizuje się w drodze konkursu.
Z ustawy tej wynika również, że na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prezes sądu apelacyjnego mianuje na stanowisko referendarza aplikanta sędziowskiego na staż w ramach realizacji programu aplikacji sędziowskiej. Wówczas nie stosuje się przepisu ustawy Prawa o ustroju sądów powszechnych przewidującego nabór w drodze konkursu.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do ministra sprawiedliwości o przedstawienie stanowiska w tej sprawie, zwłaszcza w zakresie potrzeby podjęcia działań legislacyjnych mających na celu zmianę opisanego stanu rzeczy.

Sprawdź także

Polska Temida kona

Zajmujemy 25 miejsce (na 27 państw) w UE pod względem niezależności sądownictwa. Prawie 60% badanych …