Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / RPO i własność gruntów

RPO i własność gruntów

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się o wyjaśnienie do Jerzego Millera, ministra spraw wewnętrznych i administracji, dlaczego podległe mu organy nie wpisują do ksiąg wieczystych nieruchomości należących do Skarbu Państwa oraz samorządu terytorialnego.

Obowiązkiem MSWiA było sporządzenie w terminie do 19 sierpnia 2009 r. zestawienia zbiorczego tych nieruchomości dla obszaru kraju na podstawie zestawień zbiorczych otrzymanych od wojewodów. Z kolei w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 19 listopada 2009 r.) starostowie oraz właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego miały złożyć w sądach rejonowych wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego, wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu tego prawa. Tak się jednak nie dzieje.
Z ?Informacja dla Rady Ministrów dotyczącej realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego” wynika, że aż 36 powiatów nie przekazało danych w odpowiedniej formie i terminie. Ponadto Informacja powołuje dane z przedstawionego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii Raportu z dnia 31 sierpnia 2009 r., stanowiącego m.in., iż w ustawowym terminie 174 powiaty nie przekazały wykazów w części dotyczącej nieruchomości będących własnością samorządu województwa, a aż 326 powiatów (czyli ok. 85%) nie przekazało wykazów w części dotyczącej nieruchomości zabudowanych. W przyjętej przez Radę Ministrów Informacji wskazano także, iż w niektórych powiatach ?Przewidywane terminy na zakończenie prac zamykają się w przedziale od 25.09.2009 r. do 1.10.2019 r.”
Już w marcu 2009 r. Raport Najwyższej Izby Kontroli (Aktualizacja stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez organy gospodarujące mieniem stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa, gminny zasób nieruchomość i mienie gminne”),z którego wynikało, że aż 60% działek Skarbu Państwa,i blisko 30% działek gminnych skontrowanych przez NIK miało nieuregulowany stan prawny. W raporcie, wśród szeregu innych istotnych uwag dotyczących gospodarki gruntami, podkreślono, że ?Dotychczasowe działania starostów i wójtów (burmistrzów, prezydentów) na rzecz uporządkowania baz ewidencyjnych i uregulowania stanu prawnego nieruchomości, były niewspółmierne do potrzeb oraz nie doprowadziły do usprawnienia obrotu nieruchomościami.”
Prosząc o wyjasnienie dlaczego doszło do takich uchybień i kiedy zostana one konwalidowane, RPO podkresla,że że utrzymanie prawidłowego stanu prawnego ksiąg wieczystych nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, a często w różnych formach prawnych udostępnianych jednostkom, jest ściśle związane z realizacją gwarantowanego przez art. 64 Konstytucji RP fundamentalnego prawa do własności.

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …