Strona główna / Aktualności / RPO krytycznie o abonamencie RTV

RPO krytycznie o abonamencie RTV

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi, w których podnoszone są zarzuty dotyczące stosowanych przez Pocztę Polską S.A. formularzy zwolnienia z opłaty abonamentowej za używanie odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych. W ocenie skarżących formularze te nie znajdują oparcia w przepisach prawa, a także nie uwzględniają ……w odpowiedni sposób katalogu osób uprawnionych do uzyskania zwolnienia. Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych, do uzyskania zwolnienia wymagane jest złożenie oświadczenia w placówce operatora pocztowego oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnień. Przepisy tej ustawy nie stanowią o obowiązku składania formularza przyjętego przez Pocztę Polską S.A. W kwestionowanych formularzach wymagany jest znacznie szerszy zakres informacji, aniżeli w oświadczeniu. Treść otrzymywanych skarg nie pozwala określić, czy tego rodzaju formularze nadal są stosowane, a jeżeli tak, to w jakiej skali.
W ocenie Rzecznika niezbędne jest ustalenie tej kwestii, a następnie skontrolowanie podstawy stosowania odrębnych formularzy w sytuacji, gdy wzór oświadczenia określa rozporządzenie KRRiT w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych. W przypadku uznania dopuszczalności stosowania przedmiotowych formularzy, zasadne byłoby sprawdzenie zgodności i aktualności ich treści z przepisami ustawy o opłatach abonamentowych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o przedstawienie stanowiska w sprawie.

OPŁATY UMORZYĆ LUB NA RATY

RPO skierował rółwnież wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych. W skargach kierowanych do Biura RPO obywatele podnoszą, że zawarta w ustawie o opłatach abonamentowych norma stanowiąca, że w wyjątkowych przypadkach KRRiT może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, jest ograniczana w uchwałach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
W jednej z uchwał KRRiT ustaliła kryterium dochodowe, warunkujące pozytywne załatwienie wniosku w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości, podczas gdy przepisy ustawy nie dają podstaw do uzależniania zaistnienia wyjątkowych okoliczności od dochodów wnioskodawcy. Przedmiotem licznych skarg – kierowanych głównie przez osoby starsze – są działania Poczty Polskiej S.A. związane z czynnościami egzekucyjnymi. W wielu takich sprawach można byłoby wstrzymać lub zawiesić działania zmierzające do przymusowego egzekwowania zaległości abonamentowych.
Rozważenia wymaga, czy informacje o wnioskach w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości nie powinny być przekazywane przez KRRiT do Poczty Polskiej S.A. w celu zawieszenia postępowania, zważywszy na trudności z terminowym rozpatrywaniem wniosków do KRRiT. W odniesieniu do osób, które nie złożyły wniosków do KRRiT i wobec których wszczynanie egzekucji mogłoby zostać uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, należałoby rozważyć szersze korzystanie z uprawnienia KRRiT do umorzenia zaległości na wniosek Poczty Polskiej S.A. W sprawach, w których na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez Pocztę Polską S.A. zostały podjęte czynności egzekucyjne przez Naczelników Urzędów Skarbowych, celowe byłoby rozważenie skorzystania z prawa wierzyciela do żądania zawieszenia bądź umorzenia postępowania egzekucyjnego.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o przedstawienie stanowiska w sprawie.

Sprawdź także

Jaki model sprawiedliwości

W piątek (17 maja br.) odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara …