Najnowsze informacje

RPO krytycznie o maturach

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają liczne skargi absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy w tym roku przystąpili do egzaminu maturalnego na zasadach obowiązujących w poprzednich latach. W tej grupie znajdują się tegoroczni absolwenci techników oraz osoby, które ponownie przystąpiły do egzaminu maturalnego. Pozostali abiturienci
podeszli do egzaminu przygotowanego w oparciu o nową formułę (uwzględniającą zmiany w podstawie programowej). Jak wynika z informacji udzielonych przez maturzystów, egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym znacząco różnił się od egzaminu, do którego przystąpili tegoroczni absolwenci liceów.
Różnice miały dotyczyć nie tylko zakresu materiału objętego sprawdzianem, ale też poziomu trudności zadań i czasu przeznaczonego na ich rozwiązanie. W ocenie maturzystów, te odmienności nie były uzasadnione zmianą podstawy programowej. Ich skutkiem jest zaś nieporównywalność wyników uzyskiwanych przez dwie grupy zdających.
W sytuacji, w której to wyniki egzaminów maturalnych są jedynym kryterium naboru na większość kierunków studiów, wszelkie różnice w zasadach przeprowadzania egzaminów mogą skutkować naruszeniem konstytucyjnej gwarancji równego dostępu do nauki, określonej w art. 70 ust. 4 zdanie 1 Konstytucji RP.
W związku z powyższym, RPO zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy podczas przygotowywania arkuszy egzaminacyjnych było brane pod uwagę kryterium porównywalności wyników, w sposób zapewniający poszanowanie konstytucyjnych standardów wskazanych powyżej.

Sprawdź także

Podatnik na łasce „skarbówki”

System narzuca formę opodatkowania osobie podejmującą działalność gospodarczą. BRPO pisze do MF Po wypełnieniu wniosku …