Finansowanie pomostowe

RPO naprawia błąd sądu

Syn zmarłego został przez sąd uznany za spadkobiercę – mimo że nie chciał dziedziczyć spadku obciążonego długami
Choć sąd dostał jego pismo o odrzuceniu spadku, nie zdołał go rozpatrzyć przed upływem półrocznego terminu, jaki spadkobierca ma na taką decyzję
Aby dochować tego terminu, wystarczy samo złożenie, przed jego upływem, wniosku do sądu o odrzucenie spadku – podkreśla RPO
Tymczasem komornik egzekwuje już dług, który spadkobierca chciał odrzucić
W obronie jego praw Rzecznik Praw Obywatelskich składa skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej.
Zaskarżone postanowienie nie może zostać uchylone ani też zmienione w innym trybie. Sytuację może naprawić tylko skarga nadzwyczajna.

Tak jak wszystkie ostatnio składane skargi nadzwyczajne dotyczące prawa cywilnego Rzecznik wysłał ją Izbie Cywilnej SN. Po uchwale trzech izb SN z 23 stycznia 2020 r. postępowania przed Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych byłyby bowiem nieważne.
Źródło:biurorpo.pl

Sprawdź także

RPO: anulować mandaty

W okresie pandemii policja naruszała wolność osobistą i prawo do prywatności – wykazują wyroki Sądu …