Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / RPO o abonamencie RTV

RPO o abonamencie RTV

Wzrastająca liczba skarg dotyczących kwestii związanych z abonamentem za odbiornik radiowy i telewizyjny skłoniła Rzecznika Praw Obywatelskich do skierowania wystąpień do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymane wyjaśnienia nie rozwiały jednak wątpliwości Rzecznika,dlatego też zwraca się do Ministra Administracji i Cyfryzacji jako organu sprawującego nadzór nad Pocztą Polską S.A., tj. podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowań egzekucyjnych w administracji w przedmiocie zaległości abonamentowych. Znaczna liczba skarg kierowanych do Biura RPO dotyczy osób starszych, które spełniają warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia z opłaty abonamentowej. Osoby te jednak, najczęściej z niewiedzy, nie dopełniły obowiązku złożenia stosownego oświadczenia. Wiele skarg dotyczy sytuacji, w których dochodzi do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, pomimo że w przeszłości został dopełniony obowiązek zgłoszenia oświadczenia o możliwości korzystania ze zwolnienia lub w przypadku, gdy odbiornik radiowo-telewizyjny został wyrejestrowany, jednak osoby te nie dysponują dokumentacją potwierdzającą zgłoszenie zmian.
W takich sytuacjach konieczne byłoby niezwłoczne rozważenie przez Pocztę Polską zasadności wstrzymania lub zawieszania postępowań egzekucyjnych w administracji. Zaniepokojenie budzi fakt, że niejednokrotnie dochodzi do zakończenia egzekucji, jeszcze przed podjęciem decyzji w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która ma trudności z terminowym rozpoznawaniem wniosków. W sytuacji gdy dojdzie do wyegzekwowania opłat abonamentowych, Krajowa Rada umarza postępowanie w przedmiocie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości, jako bezprzedmiotowe. Nie do zaakceptowania jest stan, w którym na obywateli przerzucane są negatywne skutki braku terminowego rozpoznawania wniosków przez Krajową Radę, a z drugiej strony braku działania Poczty Polskiej zmierzającego do korzystania z prawa do zawieszania postępowania egzekucyjnego w administracji do czasu uprawomocnienia się decyzji KRRiT albo do umorzenia tego postępowania.
Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przekazanie informacji, w jakim sposób resort zamierza rozwiązać przedstawione problemy.

Sprawdź także

Święto Sędziów i Sądów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma upamiętniać rocznicę śmierci …