Najnowsze informacje

Rygor odrzucenia skargi

Pomimo wyznaczonego terminu, skarżąca nie wykonała polecenia sądu. 20 stycznia 2011 roku sędzia Barbara Koś z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym odrzuciła skargę AM na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za 2010 rok.
W uzasadnieniu czytamy: Zarządzeniem z dnia 15 listopada 2010 r. wezwano stronę skarżącą do podania wartości przedmiotu zaskarżenia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Pismo Sądu wraz z pouczeniem doręczono na adres podany w skardze w dniu 18 listopada 2010 r. Termin do wykonania zarządzenia upłynął w dniu 25 listopada 2010 r. (czwartek).
Mając na uwadze, że w wyznaczonym terminie nie uzupełniono braków skargi, Sąd działając na podstawie art. 58 § 1 pkt. 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …