Najnowsze informacje

Rząd reaktywuje KRS

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, przygotowany przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.

Głównym celem zmiany zaakceptowanego przez rząd projektu  jest przywrócenie zgodności z Konstytucją przepisów, które dotyczą wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa (KRS). Chodzi także o zagwarantowanie odrębności i niezależności władzy sądowniczej. Dotyczy to w szczególności gwarancji suwerenności KRS od władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, w procedurze powoływania sędziów. Zaproponowane przepisy są elementem przywracania praworządności w Polsce.

Najważniejsze rozwiązania 

•    15 sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa będzie wybieranych przez wszystkich polskich sędziów, a nie jak do tej pory – przez Sejm. Dzięki takiemu rozwiązaniu, KRS stanie się niezależna od władzy ustawodawczej.
•    Wybory 15 sędziów do KRS będą mieć charakter bezpośredni i tajny.
•    W KRS będą reprezentowani wszyscy sędziowie (Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych), odpowiednio do ich liczebności. 
•    Do składu KRS będą wybierani przez sędziów:
    1 sędzia Sądu Najwyższego,
    2 sędziów sądów apelacyjnych,
    3 sędziów sądów okręgowych,
    6 sędziów sądów rejonowych,
    1 sędzia sądu wojskowego,
    1 sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
    1 sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego.
•    Zgłoszenia kandydatów do KRS będą weryfikowane przez Państwową Komisję Wyborczą.
•    Każdy kandydat na członka KRS będzie musiał przejść procedurę wysłuchania publicznego, z możliwością zadawania mu pytań. 
•    Z dniem ogłoszenia wyników wyborów przeprowadzonych w nowym trybie ustanie działalność w KRS sędziów, którzy zostali wybrani do KRS w niekonstytucyjnym trybie przez Sejm, na podstawie przepisów uchwalonych w grudniu 2017 r.
•    Przy KRS powstanie Rada Społeczna, która będzie doradzała w sprawach dotyczących rozpatrywania i oceny kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziowskich i asesorskich.
    Celem Rady będzie zapewnienie otwartego udziału organizacji obywatelskich i zawodowych w tworzeniu strategii reform w sądownictwie. Chodzi także o zagwarantowanie obiektywizmu w ich monitorowaniu. 
    Rozwiązanie pozwoli również na pełną kontrolę procesu nominacji sędziów i będzie skuteczniej chronić sądy przed ewentualnymi naciskami politycznymi. 
    W skład Rady wejdą osoby wskazane przez Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Notarialną, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Członkami Rady będą także osoby wskazane przez Prezydenta RP, będące przedstawicielami organizacji pozarządowych.
    Kadencja Rady Społecznej będzie trwała 4 lata.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości
 

Sprawdź także

Szansa na ustawę o biegłych

Szansa na ustawę o biegłych sądowych. Rzecznik pyta MS o szczegóły Wciąż nie ma całościowej …