Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Rzecznicy ścigają sędziów

Rzecznicy ścigają sędziów

8 listopada 2019r. Rzecznik Dyscyplinarny Piotr Schab opublikował komunikat, zgodnie z którym jego zastępca P. Radzik postawił zarzuty dyscyplinarne wobec Krystiana M., sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach, Moniki C., sędziego Sądu Rejonowego w Opolu, Katarzyny K., sędziego Sądu Rejonowego w Oleśnie, Moniki F., sędziego Sądu Rejonowego Poznań Nowe – Miasto i Wilda w Poznaniu, Bartłomieja S., sędziego Sądu Rejonowego w Sulęcinie.

Przewinienie w/w osób miało polegać wg rzecznika na „świadomym ignorowaniu przez kilku sędziów ustawowego obowiązku stawiennictwa na wezwanie i złożenia zeznań w charakterze świadków i innych deliktów dyscyplinarnych”.

Jeśli chodzi o Prezesa Iustitii rzecznik podniósł, iż dodatkowo uchybił godności urzędu sędziego publikując oświadczenie na temat toczącego się postępowania i oświadczył, że nie wykona ustawowego obowiązku stawiennictwa na wezwanie w charakterze świadka w tym postępowaniu (czynnościach wyjaśniających), a następnie wezwał wszystkie osoby wezwane w tym charakterze przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępców do nierespektowania porządku prawnego poprzez ignorowanie wynikającego z ustawyobowiązku stawiennictwa na wezwanie i złożenia zeznań, przez co rażąco naruszył wynikający z art. 82 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim.

Pozostałym sędziom również postanowiono zarzuty nie tylko w związku z samym niestawiennictwem na wezwanie ale również w związku z opublikowaniem przez nich oświadczeń o przyczynach niestawiennictwa.

Pełna treść komunikatu na stronie SSP Iustitia.

OŚWIADCZENIE

W związku z otrzymanym od Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wezwaniem z 14 października 2019 r. do obowiązkowego stawiennictwa w dniu 8 listopada 2019 r. w charakterze świadka, w sprawie NR RDSP 712-69/19, w której prowadzone są czynności wyjaśniające dotyczące możliwego popełnienia przez Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, sędziego Dariusza Drajewicza, przewinień dyscyplinarnych wyczerpujących dyspozycję art. 107 § 1 u.s.p. poprzez uchybienie godności urzędu polegające na podejmowaniu wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami działań mających na celu szykanowanie i dyskredytowanie Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego oraz wielu innych sędziów informuję, co następuję:

25 października 2019 r. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab poinformował opinię publiczną, że: „(…) w sprawie domniemanej próby medialnego zdyskredytowania Prezesa SSP „Iustitia” sędziego Krystiana Markiewicza i innych czynów stanowiących uchybienie godności przez wymienionych w tych publikacjach sędziów, zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości informuję, że dotychczasowe czynności procesowe z udziałem przesłuchanych świadków, w tym sędziego Łukasza Piebiaka, nie dostarczyły faktycznych i prawnych podstaw do wszczęcia postępowań dyscyplinarnych i przedstawienia zarzutów dyscyplinarnych dotyczących przedmiotu czynności wyjaśniających”. Postępowanie, o przebiegu którego informuje Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab, przedmiotowo jest ściśle powiązane z postępowaniem, w którym wzywa się mnie w charakterze świadka. Mimo braku zakończenia czynności wyjaśniających, Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab poinformował już opinię publiczną, że „dotychczasowe czynności procesowe z udziałem przesłuchanych świadków (…) nie dostarczyły faktycznych i prawnych podstaw do wszczęcia postępowań dyscyplinarnych i przedstawienia zarzutów dyscyplinarnych”. Przekazał także informację, że w związku z podjęciem przez niego uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinień dyscyplinarnych z art. 107 § 1 u.s.p. polegających na świadomym ignorowaniu przez kilku sędziów ustawowego obowiązku stawiennictwa na wezwanie i złożenia zeznań w charakterze świadków, zdecydował o wyłączeniu materiałów w tej sprawie do odrębnych czynności wyjaśniających.

od 10 września 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.268) Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab oraz jego zastępcy Michał Lasota oraz Przemysław Radzik byli, obok m. in. świadka Łukasza Piebiaka oraz Jarosława Dudzicza, Tomasza Szmydta czy Arkadiusz Cichockiego, członkami organu pomocniczego Ministra Sprawiedliwości o nazwie Zespół do spraw czynności Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w postępowaniach dyscyplinarnych sędziów i asesorów sądowych. Minister Sprawiedliwości zniósł Zespół zarządzeniem z 29 sierpnia 2019 r. (Dz.Urz.MS.2019.183), tuż po ujawnieniu przez media tzw. „afery hejterskiej”.

2 października 2019 r. złożyłem w imieniu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, prowadzącej już postępowanie RP 3DS 8.2019, zawiadomienie o możliwości popełnienia czynów zabronionych przez osoby wskazywane przez media jako zaangażowane w tzw. „aferę hejterską” oraz współpracujące z takimi osobami. W zawiadomieniu tym pojawiają się również nazwiska Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba oraz jego zastępców: Michała Lasoty oraz Przemysław Radzika. Do chwili obecnej nie zostałem przesłuchany przez Prokuratora jako osoba zawiadamiająca. Oczywiście spełnię swój obowiązek prawny w tym zakresie.

29 października 2109 r. wpłynęła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu skarga Komisji Europejskiej przeciwko rządowi Polski (z wnioskiem o rozpoznanie w trybie przyspieszonym), dotycząca zarzucanej niezgodności z prawem europejskim systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce. Elementem tego systemu jest m. in. pozycja ustrojowa Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz jego zastępców.

Okoliczności opisane w punktach 1, 2 i 3 w oczywisty sposób powinny stanowić podstawę do wyłączenia od podejmowania w sprawie NR RDSP 712-69/19 czynności przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba oraz jego zastępców: Michała Lasotę oraz Przemysława Radzika.

W tym stanie rzeczy nie znajduję podstaw prawnych do stawiennictwa w charakterze świadka przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym Sędziów Sądów Powszechnych Piotrem Schabem oraz jego zastępcami: Michałem Lasotą oraz Przemysławem Radzikiem.

                             Z poważaniem

                        sędzia Arkadiusz Tomczak

Sprawdź także

Nie wolno się poddać

Wraz z początkiem roku 2022 nową dyrektorką Amnesty International w Polsce została Anna Błaszczak- Banasiak. …