Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Sąd unieważnił delegację

Sąd unieważnił delegację

Prok. Mariusz Krasoń wystąpił na drogę sądową domagając się ustalenia, że miejscem wykonywania czynności służbowych w okresie od 8 lipca 2019 r. do 07 stycznia 2020 r., tj. miejscem wykonywania pracy powoda, jest siedziba Prokuratury Regionalnej w Krakowie oraz ustalenia, że czynność prawna dokonana 05 lipca 2019 r. przez Prokuratora Krajowego, polegająca na oddelegowaniu powoda do wykonywania czynności służbowych w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia–Krzyki Zachód we Wrocławiu, jako sprzeczna z przepisami prawa, m.in. przepisami ustawy Kodeks pracy, jest nieważna i nie wywołuje skutków prawnych.

5 listopada 2019r. Sąd Okręgowy w Krakowie rozpoznający sprawę VII P 45/ 19 wydał postanowienie, w którym udzielił zabezpieczenia powództwa w ten sposób, że nakazał Prokuraturze Regionalnej w Krakowie wytrzymanie delegowania powoda Mariusza Krasonia do wykonywania czynności w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Zachód we Wrocławiu na czas trwania postępowanie w tej sprawie.

Poniżej treść uzasadnienia decyzji Sądu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – (tj. Dz.U.2019.740) sprawy o roszczenia ze stosunku służbowego prokuratora są rozpoznawane na drodze sądowej przez sąd właściwy dla spraw pracowniczych, czyli przez sąd w postępowaniu cywilnym normowanym przez przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tj Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z pózń. zm.- dalej kpc lub ustawa). Objęte roszczeniem pozwu i wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia mają charakter niepieniężny. Zmierzają do uzyskania przez powoda sądowej ochrony przed negatywnymi skutkami dokonanej już czynności prawnej, jaka niekorzystnie modyfikuje warunki wykonywania przez powoda pracy w ramach łączącego strony stosunku służbowego na okres sześciu miesięcy, mimo że jest nieważna, stanowiąc wyłącznie przejaw zakazanego przez przepisy prawa pracy, stosowane do prokuratorów w stosunku służbowym na podstawie art. 130 ustawy Prawo o prokuraturze, nierównego traktowania pracowników.

Według przepisów ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd można żądać udzielenia zabezpieczenia (art. 730 § 1 kpc). Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia (art. 7301 §1kpc). Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie (art. 7301 § 2 kpc). Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron lub uczestników postępowania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę (art. 7301 § 3 kpc).

W ocenie Sądu Okręgowego fakty wskazane w opisie podstawy faktycznej powództwa i treść kopi dokumentów załączonych do pozwu w celu potwierdzenia zasadności twierdzeń powoda, rozważone w kontekście przepisów z art.189 kpc, art. 130 §1 ustawy – Prawo o prokuraturze w zw. z art. 111, art. 112, art. 11 3, art. 181, art. 18 3a §1, 2,3, 4, 5, i 7 kp i art. 300 kp w zw. z art. 58 §1i 2 kc uprawdopodobniają roszczenia z pozwu w znaczeniu, o jakim mowa w art. 7301§1 kpc. Oczywiście zasadne jest również stanowisko powoda o istnieniu wskazanego w art. 7301§ 2 kpc interesu prawnego w żądaniu udzielenia zabezpieczenia o granicach wskazanych we wniosku. Brak zabezpieczenia rzeczywiście uniemożliwi osiągnięcie celu postępowania. Sądy cywilne rozpoznają sprawy według kolejności wpływu. Czas trwania postępowania w tej sprawie nie sposób z góry oznaczyć. Powództwo ma za cel uzyskanie przez powoda ochrony prawnej przed niekorzystnymi dla niego skutkami czynności prawnej, której powód przypisuje cechy wskazane w art. 58 kc, a które już wystąpiły, trwają i mają utrzymywać się nieprzerwanie do 07 stycznia 2020 roku. Fakty uwiarygodnione przez powoda treścią materiału załączonego do pozwu potwierdzają, że mimo podjęcia przez powoda, przed wystąpieniem na drogę sądową czynności przewidzianych w art. 101 §2 ustawy Prawo o prokuraturze, został on zlekceważony przez adresatów jego, opartych na przepisach wystąpień i nie uzyskał od właściwych organów prokuratury jakiegokolwiek uzasadnienia pozwalającego wykluczyć prawdopodobieństwo zasadności domniemania faktycznego, że czynność, której dotyczy powództwo ma cechy wskazane w opisie podstawy faktycznej powództwa, czyli m.in. cechy naruszenia zakazu o jakim mowa w art. 181 kp. Ponieważ interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie, w okolicznościach dotychczas uprawdopodobnionych przez powoda należy przyjąć, że wniosek powoda o zabezpieczenie zgłoszonego powództwa o roszczenia niepieniężne jest zasadny.

Zgodnie z art. 755 § 1 pkt 1-5 kpc fakt, że przedmiotem objętego wnioskiem o zabezpieczenie jest roszczenie niepieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych.

W szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania; ustanowić zakaz zbywania przedmiotów lub praw objętych postępowaniem; zawiesić postępowanie egzekucyjne lub inne postępowanie zmierzające do wykonania orzeczenia; nakazać wpisanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej lub we właściwym rejestrze. Art. 755 § 21 kpc stanowi, że do zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych nie stosuje się przepisu art. 731 kpc, jeżeli zabezpieczenie jest konieczne dla odwrócenia grożącej szkody lub innych niekorzystnych dla uprawnionego skutków.

Sąd Okręgowy uznał, że stan rzeczy istniejący na moment orzekania o zasadności wniosku w tym przepisy z art. 738 kpc, art. 7301 § 1–3 kpc, art. 739 kpc i art. 755 §1 pkt 1 i § 2 1 kpc uzasadniają uwzględnienie wniosku o zabezpieczenie roszczenia powoda i udzielenie zabezpieczenia w sposób wskazany w sentencji postanowienia, gdyż zastosowanie zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego powoda przez uregulowanie obowiązków stron w ramach stosunku służbowego na czas trwania postępowania usprawiedliwia załączony do pozwu materiał oraz konieczność odwrócenia grożącej uprawnionemu szkody i innych niekorzystanych dla niego skutków.

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …