Najnowsze informacje

Sąd ukarał adwokata

Do Naczelnej Rady Adwokackiej zwrócił się adwokat z izby katowickiej z prośbą o interwencję. Sąd ukarał go karą porządkową za to, że w piśmie procesowym w sprawie karnej zawarł sformułowania, które ? zdaniem sądu ? naruszyły powagę sądu. Adwokatowi postanowiła pomóc Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach i Naczelna Rada Adwokacka. Adwokat został ukarany przez Sąd Okręgowyw Krakowie grzywną w wysokości 5 tys. złotych za ? jak stwierdzono w postanowieniu Sądu ? ?uchybienie powadze Sądowi prowadzącemu sprawę w piśmie procesowym (…), w którym pod otoczką mentorstwa i rzekomego dbania o dobro wymiaru sprawiedliwości, zarzuca się Sądowi bezpodstawne nierzetelne protokołowanie rozpraw głównych, wielokrotne prostowanie protokołów rozpraw jak i niepoprawną sprawność postępowania karnego?.
Adwokat złożył zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Krakowie i zwrócił się z prośbą o pomoc do samorządu adwokackiego. NRA i ORA w Katowicach zwróciły się do sądu o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze przedstawiciela społecznego. Ostatecznie Sąd Apelacyjny w Krakowie uwzględnił zażalenie ukaranego adwokata i zaskarżone postanowienie o ukaraniu zostało uchylone.
W uzasadnieniu Sąd powołał się na uchwałę Sądu Najwyższego z 26 października 2011 r.
– Jednym z głównych zadań samorządu adwokackiego jest obrona adwokatów, także w sprawach indywidualnych. Dlatego w tak kuriozalnych sytuacjach zawsze będziemy wspierać członków adwokatury. ? podsumował zaistniałą sytuację adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA.

Sprawdź także

RE o stanie demokracji

Stan demokracji, praw człowieka i praworządnościRaport Sekretarza Generalnego Rady Europy 2023 – wybrane fragmenty.NIEZAWISŁOŚĆ SĄDÓWKryteria …