Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Sądowy konkurs dla nauczycieli

Sądowy konkurs dla nauczycieli

Konkurs na Kierownika Okręgowego Zespołu Nadzoru Pedagogicznego. Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło konkurs na stanowisko Kierownika Okręgowego Zespołu Nadzoru Pedagogicznego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu . Wymagania, które powinien spełniać kandydat na stanowisko kierownika Okręgowego Zespołu Nadzoru Pedagogicznego:
Kierownikiem Okręgowego Zespołu Nadzoru Pedagogicznego może zostać nauczyciel m i a n o w a n y lub d y p l o m o w a n y, który:
1) ukończył wyższe studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne, 2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony na podstawie przepisów w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, 3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub trzyletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego, 4) w okresie trzech lat poprzedzających bezpośrednio przystąpienie do konkursu na stanowisko kierownika uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich trzech lat w uczelni, jeżeli stanowisko kierownika obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w uczelni, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko kierownika uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, 5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 2 6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. Z 2006 roku, nr 97, poz. 674, ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, 7) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe.
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 1) zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z uzasadnieniem, 2) pisemnie opracowaną koncepcję pracy i rozwoju Okręgowego Zespołu Nadzoru Pedagogicznego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, 3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, 4) uwierzytelnioną kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, 5) uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz osiągnięcia zawodowe 6) uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy / uwierzytelnione kopie świadectw pracy/, 7) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, 9) zaświadczenie o niekaralności, 10) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe. 11) uwierzytelnioną kopię karty oceny pracy albo oceny dorobku zawodowego, 12) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Okręgowego Zespołu Nadzoru Pedagogicznego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. 13) kopię dokumentu tożsamości zawierającą dane osobowe kandydata.
Oferty, z uwzględnieniem danych adresowych i telefonicznych kandydata, należy składać w terminie do dnia 25 marca 2011 roku na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa z dopiskiem ? konkurs na stanowisko kierownika OZNP w Poznaniu tel. 22 56 18 600 tel. 22 56 18 401 4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie, oferty nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów oraz oferty, z których wynika, ze kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, podlegają odrzuceniu. 5. O złożeniu oferty w terminie decyduje data stempla pocztowego. 6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Ministra Sprawiedliwości. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Sprawdź także

Covid-19 wygrywa z Temidą

Obywatele mają problemy z przeglądaniem akt swej sprawy sądowej. Utrudniona jest praca adwokatów. Publiczność nie …