Salomonowy wyrok

Sąd Apelacyjny w Poznaniu po rozpoznaniu sprawy z powództwa Marii K. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie i Szpitalowi Wojewódzkiemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze zmodyfikował wyrok. Maria K. W pozwie przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie domagała się zasądzenia od pozwanej na swoją rzecz kwoty: 1) 566,57 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 28 sierpnia 2007r. tytułem zwrotu kosztów leczenia, 2) 6.525,83 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 28 sierpnia 2007r. tytułem utraconych zarobków w okresie leczenia, 3) 110.000 zł oraz odsetek ustawowych od kwoty 15.000 zł od dnia 28 sierpnia 2007r. do dnia 12 czerwca 2008r. i od kwoty 65.000 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia.
Nadto powódka wniosła o zasądzenie od pozwanej na jej rzecz kosztów postępowania. Pozwana Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w odpowiedzi na pozew z dnia 17 lipca 2009r. wniosła o oddalenie powództwa w całości. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wyrokiem z dnia 23 marca 2011r. 1)zasądził od pozwanych na rzecz powódki kwotę 11.595,14 zł z ustawowymi odsetkami od kwoty 10.000 zł od dnia 28 sierpnia 2007r. z tym zastrzeżeniem, że spełnienie świadczenia przez jednego z pozwanych zwalnia drugiego, 2) zasądził od pozwanych na rzecz powódki kwotę 7.092,39 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 28 sierpnia 2007r. do dnia zapłaty z tym zastrzeżeniem, że spełnienie świadczenia przez jednego z pozwanych zwalnia drugiego.
Sąd pierwszej instancji ustalił, że powódka w dniu 6 stycznia 2006r. na balkonie poślizgnęła się i upadła. W dniu 8 stycznia 2006r. Maria K. poddała się badaniom laboratoryjnym krwi. Wyniki mieściły się w normie. W dniu 10 stycznia 2006r. powódka na oddziale ortopedyczno ? urazowym pozwanego Szpitala została poddana leczeniu operacyjnemu złamania kostki bocznej lewej oraz złamania krawędzi tylnej dalszej nasady piszczeli wielo-odłamowego z przemieszczeniem. Zabieg polegał na stabilizacji odłamów kości dwoma śrubami ciągnącymi i płytką ze śrubami w tym dwoma na więzozrost piszczelowy. Maria Korba w dniu 16 stycznia 2006r. została wypisana do domu w stanie ogólnym dobrym.
Sąd Apelacyjny zważył, co następuje. Apelacja powódki zasługiwała na uwzględnienie wyłącznie w zakresie w jakim zaskarżono rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów procesu. Przede wszystkim podkreślić należy, że pozwani nie ponoszą odpowiedzialności za złamanie przez powódkę nogi, którego to urazu Maria K. doznała w dniu 6 stycznia 2006r. na skutek poślizgnięcia się na balkonie. Należy więc wyraźnie odróżnić krzywdy za które ponosi odpowiedzialność pozwany Szpital, a co za tym idzie także zakład ubezpieczeń, od krzywd będących skutkiem doznanego przez powódkę złamania nogi. Przeprowadzenie zabiegu operacyjnego w dniu 10 stycznia 2006r., pobyt powódki w pozwanym Szpitalu od dnia 10 stycznia 2006r. do 16 stycznia 2006r., zdjęcie opatrunku gipsowego, częściowo przeprowadzenie zabiegu w dniu 10 marca 2006r. w zakresie usunięcia metalowych elementów zespalających oraz cierpienia z tym związane nie mogą być brane pod uwagę przy określaniu wysokości należnego powódce zadośćuczynienia, gdyż nie wyniknęły na skutek winy pozwanego Szpitala.
Pozwany Szpital odpowiada wyłącznie za zarażenie powódki gronkowcem złocistym, wydłużony proces leczenia powikłany zarażeniem gronkowcem złocistym i wynikające stąd cierpienia, których doznała Maria K Powódka w toku niniejszego procesu nie wykazała, że szpecące blizny na nodze są skutkiem zarażenia się przez nią gronkowcem złocistym i efektem powstania przetoki. Rzeczą powódki, zgodnie z art. 6 kc, było wykazać, że blizny na nodze powstały na skutek zarażenia się przez nią gronkowcem złocistym. Powódka faktu tego nie udowodniła, a okoliczność ta nie wynika z opinii biegłych sporządzonej w niniejszej sprawie, stąd przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia Sąd nie może uwzględnić tego, że powódka na nodze ma szpecące blizny i dyskomfortu psychicznego z tym się wiążącego. Wyrok sądu apelacyjnego jest prawomocny.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …