Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Sanepid narusza konstytucję

Sanepid narusza konstytucję

Wyrok z 13 stycznia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. VII SA/Wa 1506/20) dotyczy odmowy przyjęcia 200 zł mandatu za brak maseczki, czego skutkiem stało się nałożenie przez Sanepid kary 5000 zł na opornego obywatela, który odwołał się – bezskutecznie – do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Wyrok i uzasadnienie przytaczamy w całości, gdyż stanowią one znakomitą lekcję prawa i praworządności dla wszystkich, a dla prawodawców – przede wszystkim. O ile przeczytają ze zrozumieniem…

SENTENCJA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Wojciech Sawczuk, Sędziowie sędzia WSA Artur Kuś (spr.), sędzia WSA Tomasz Stawecki, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 stycznia 2021 r. sprawy ze skargi P. W. na decyzję […] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. z dnia […] czerwca 2020 r. nr […] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się w określonej odległości oraz obowiązku zakrywania ust i nosa I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji, II. umarza postępowanie administracyjne, III. zasądza od […] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. na rzecz skarżącego P. W. kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

  1. […] Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (dalej: „[…]PWIS”, „organ odwoławczy”), decyzją z […] czerwca 2020 r., nr […], działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze. zm., dalej: „k.p.a.”), po rozpatrzeniu odwołania P. W. (dalej: ,,skarżący’’, ,,adresat decyzji’’) od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w S. (dalej: ,,PPIS’’, ,,organ I instancji’’) z […] maja 2020 r., nr […] (znak: […]), wymierzającej P. W. karę pieniężną w kwocie 5000 zł., za nieprzestrzeganie w dniu 9 maja 2020 r., nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie oraz obowiązku zakrywania ust i nosa – utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy podał, że z notatki urzędowej (dotyczącej naruszeń nakazów, zakazów lub ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19), sporządzonej w dniu 9 maja 2020 r. o godz. 19:30 przez Funkcjonariusza Policji wynika, iż P. W. „stojąc na stacji paliw w kolejce do kasy i sklepu nie zachował odległości 2 metrów od innych osób, jak też nie posiadał założonej maseczki ochronnej na ustach i nosie. Twarz nie była niczym osłonięta. Zwrócono mężczyźnie uwagę lecz nie dostosował się do poleceń dwukrotnie w krótkim odstępie czasu. Nałożono mandat MKK 200 zł, lecz odmówił przyjęcia. Zachowywał się arogancko, nie zachowując powagi sytuacji. Stwierdził że nie będzie sobie żadnej maseczki kupował”. (…)

W ocenie Sądu, w pierwszej kolejności należało wskazać przyczyny nieważność decyzji organów obu instancji w kontekście odpowiednich postanowień Konstytucji. Ocena ta ma pierwszorzędne i kluczowe znaczenie prawne dla niniejszej sprawy i determinuje dalsze rozważania Sądu w tym zakresie.
Całość uzasadnienie w orzecznictwie NSA i na monitorkonstytucyjny.ue

Sprawdź także

Nie, dla politycznego knebla

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z dnia 19-12-2021 w sprawie przyjęcia przez Sejm tzw. …