Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Sędziowie przeciwni pseudoreformom

Sędziowie przeciwni pseudoreformom

Oto tekst uchwała nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu podjętej w dniu 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany ustaw ? Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu stwierdza,

że zmiany obecnie wprowadzone ustawą z dnia 12 kwietnia 2018r. o zmianie ustaw – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018r. poz. 808) nie są wystarczające dla przywrócenia przewidzianego w Konstytucji stanu równowagi między władzami ustawodawczą, wykonawczą oraz władzą sądowniczą, istniejącego w ustawowym porządku prawnym przed zmianami wprowadzonymi ustawami: 1) z dnia 8 grudnia 2017r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018r. poz. 5), co do przepisów które (między innymi): – otworzyły drogę do przeniesienia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego wbrew ich woli, przez wprowadzenie regulacji, że pozostanie w czynnej służbie do osiągniecia wcześniej obowiązującego wieku skutkującego przejściem w stan spoczynku wymaga zgody przedstawiciela władzy wykonawczej oraz skrócenia i wygaszenia określonej w Konstytucji kadencji Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, uzależniając dalsze sprawowanie tej funkcji od zgody przedstawiciela władzy wykonawczej, – wprowadziły zmianę do ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, nadającą ministrowi sprawiedliwości – przedstawicielowi władzy wykonawczej – uprawnienie do powierzania sędziom obowiązków sędziego sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym, wybranych arbitralnie przez ministra, bez konieczności uzyskiwania zgody tych sędziów, mimo że pełnienie tych obowiązków nie polega na wykonywaniu czynności administracyjnych w sądzie ale na sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości; 2) z dnia 8 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2018r. poz. 3), co do przepisów które: – skróciły i wygasiły określoną w Konstytucji kadencję sędziów członków Krajowej Rady, – pozbawiły wszystkich sędziów czynnego prawa wyborczego członków Krajowej Rady wyłanianych spośród sędziów, – spowodowały, że wybór sędziów – piętnastu członków Krajowej Rady, którzy zgodnie z Konstytucją powinni być wybrani spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, przeprowadzony przez Sejm w 2018r., dokonał się z pominięciem tego wymogu Konstytucji; 3) z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017r. poz. 1452), co do przepisów które ( między innymi): – nadały ministrowi sprawiedliwości uprawnienie do arbitralnego powoływania prezesów sądów, a przez okres sześciu miesięcy arbitralnego odwoływania prezesów sądów bez podania uzasadnienia takiej decyzji, – pozbawiły samorząd sędziowski wpływu na powoływanie i odwoływanie prezesów sądów przez usunięcie obowiązku zasięgnięcia przez przedstawiciela władzy wykonawczej opinii co do osoby kandydata do powołania na prezesa sądu albo co do odwołania prezesa sądu, Brak równowagi władz oraz pozbawienie wpływu samorządu sędziowskiego oraz Krajowej Rady Sądownictwa (jeżeli zostanie obsadzona w sposób nie budzący istotnych wątpliwości konstytucyjnych) na powoływanie przez ministra sprawiedliwości prezesów sądów powszechnych jaskrawie przejawia się w aktualnej sytuacji Sądu Okręgowego w Krakowie zobrazowanej uchwałami samorządu sędziowskiego tego Sądu. Powołanie prezesa sądu przez ministra sprawiedliwości we współdziałaniu z samorządem sędziowskim jest właściwym sposobem obsadzenia tej funkcji osobą obdarzoną wymaganymi i oczekiwanymi kwalifikacjami, w tym zdolnością do koncyliacyjnego zarządzania sądem wspólnie z innymi organami sądu oraz samorządem sędziowskim.
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu wzywa przedstawicieli władz ustawodawczej i wykonawczej do niezwłocznego podjęcia działań w celu przywrócenia równowagi między wladzami ustawodawczą i wykonawczą a władzą sądowniczą, przez wyeliminowanie regulacji prawnych budzących istotne wątpliwości co do ich zgodności z Konstytucją, jak też przywrócenia obowiązków władzy wykonawczej w zakresie wspóldziałania z samorządem sędziowskim.

Sprawdź także

10 kłamstw TKPiS

26 sędzi i sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku o 10 nieprawdach w wyroku TK …