Najnowsze informacje

Sędziowie są za

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich ?Iustitia” w sprawie zniesienia łączenia funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego

Sędziowie są za Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich ?Iustitia” w sprawie zniesienia łączenia funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Stowarzyszenie Sędziów Polskich ?Iustitia” wyraża swoje pełne poparcie dla projektu zmiany ustawy o prokuraturze, której celem jest zniesienie ustawowego połączenia stanowisk Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Połączenie funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości od początku było negatywnie oceniane przez środowisko sędziowskie. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej mówi o Prokuratorze Generalnym jako o odrębnym organie Państwa, a nie o ministrze i członku rządu. Poważne wątpliwości na tle art. 10 Konstytucji budzi też sytuacja, w której Prokurator Generalny jest stroną postępowania sądowego, a jednocześnie jako Minister Sprawiedliwości przełożonym służbowym rozpoznającego sprawę sędziego. Pełnienie funkcji Prokuratora Generalnego przez Ministra Sprawiedliwości, a w przypadku niepowołania go nawet przez Prezesa Rady Ministrów, negatywnie wpływa na funkcjonowanie prokuratury i angażuje ją w widoczne dla opinii publicznej spory o podłożu politycznym. Dokonywane również z powodów politycznych częste zmiany na stanowisku Ministra Sprawiedliwości, a tym samym Prokuratora Generalnego, powodują niestabilność w prokuraturze. Pozycja Prokuratora Generalnego będącego członkiem rządu jest słaba i niesamodzielna. W żadnym kraju Unii Europejskiej poza Polską nie przyjęto takiego rozwiązania. Na stanowisko Prokuratora Generalnego powinien być powoływany wyłącznie doświadczony prawnik, z odpowiednim stażem w służbie prokuratorskiej lub sądowej. Jego powoływanie musi następować w sposób bezstronny i wykluczający jakiekolwiek kryteria polityczne. Pozycja ustrojowa Prokuratora Generalnego musi być samodzielna i uniemożliwiająca wszelkie naciski, jego odpowiedzialność przed organami konstytucyjnymi ściśle uregulowana w ustawie, a nadto musi on dysponować osobistymi gwarancjami zapewniającymi pełną niezależność. Prokuraturę Generalną tworzyć zaś muszą prokuratorzy o największym doświadczeniu, powoływani w równie obiektywny sposób, niebudzący podejrzeń o awansowanie ich za spełnianie oczekiwań rządzących aktualnie grup politycznych. Stowarzyszenie Sędziów Polskich ?Iustitia” wyraża nadzieję, że nowa ustawa, wprowadzająca samodzielną pozycję Prokuratora Generalnego jako konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej, zostanie uchwalona i wejdzie w życie jak najszybciej. Już obecnie uznać bowiem należy, że wprowadzanie tej zmiany, choć od dawna publicznie zapowiadane, przebiega zbyt wolno i utrzymuje nader niepożądany stan obecny.

Zarząd Stowarzyszenia

Warszawa, dnia 13 lipca 2009 r.

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …