Najnowsze informacje

Sędziowie są za

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich ?Iustitia” w sprawie zniesienia łączenia funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego

Sędziowie są za Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich ?Iustitia” w sprawie zniesienia łączenia funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Stowarzyszenie Sędziów Polskich ?Iustitia” wyraża swoje pełne poparcie dla projektu zmiany ustawy o prokuraturze, której celem jest zniesienie ustawowego połączenia stanowisk Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Połączenie funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości od początku było negatywnie oceniane przez środowisko sędziowskie. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej mówi o Prokuratorze Generalnym jako o odrębnym organie Państwa, a nie o ministrze i członku rządu. Poważne wątpliwości na tle art. 10 Konstytucji budzi też sytuacja, w której Prokurator Generalny jest stroną postępowania sądowego, a jednocześnie jako Minister Sprawiedliwości przełożonym służbowym rozpoznającego sprawę sędziego. Pełnienie funkcji Prokuratora Generalnego przez Ministra Sprawiedliwości, a w przypadku niepowołania go nawet przez Prezesa Rady Ministrów, negatywnie wpływa na funkcjonowanie prokuratury i angażuje ją w widoczne dla opinii publicznej spory o podłożu politycznym. Dokonywane również z powodów politycznych częste zmiany na stanowisku Ministra Sprawiedliwości, a tym samym Prokuratora Generalnego, powodują niestabilność w prokuraturze. Pozycja Prokuratora Generalnego będącego członkiem rządu jest słaba i niesamodzielna. W żadnym kraju Unii Europejskiej poza Polską nie przyjęto takiego rozwiązania. Na stanowisko Prokuratora Generalnego powinien być powoływany wyłącznie doświadczony prawnik, z odpowiednim stażem w służbie prokuratorskiej lub sądowej. Jego powoływanie musi następować w sposób bezstronny i wykluczający jakiekolwiek kryteria polityczne. Pozycja ustrojowa Prokuratora Generalnego musi być samodzielna i uniemożliwiająca wszelkie naciski, jego odpowiedzialność przed organami konstytucyjnymi ściśle uregulowana w ustawie, a nadto musi on dysponować osobistymi gwarancjami zapewniającymi pełną niezależność. Prokuraturę Generalną tworzyć zaś muszą prokuratorzy o największym doświadczeniu, powoływani w równie obiektywny sposób, niebudzący podejrzeń o awansowanie ich za spełnianie oczekiwań rządzących aktualnie grup politycznych. Stowarzyszenie Sędziów Polskich ?Iustitia” wyraża nadzieję, że nowa ustawa, wprowadzająca samodzielną pozycję Prokuratora Generalnego jako konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej, zostanie uchwalona i wejdzie w życie jak najszybciej. Już obecnie uznać bowiem należy, że wprowadzanie tej zmiany, choć od dawna publicznie zapowiadane, przebiega zbyt wolno i utrzymuje nader niepożądany stan obecny.

Zarząd Stowarzyszenia

Warszawa, dnia 13 lipca 2009 r.

Sprawdź także

Od referendarza do sędziego

Otwarcie referendarzom pozaaplikacyjnej ścieżki do zawodu sędziego. Opinia Marcina Wiącka dla senackiej komisji Rzecznik Praw …