Najnowsze informacje
Strona główna / Szczypta soli / Senat a PESEL

Senat a PESEL

Strona inicjująca postępowanie nie będzie musiała wskazywać w pozwie numeru PESEL innych uczestników postępowania. Nie będzie też karania pełnomocników za błędne wskazanie danych ? takie poprawki do kodeksu postępowania cywilnego wprowadziła Komisja Ustawodawcza Senatu.Poniżej publikujemy relację z posiedzenia Komisji przygotowaną przez adw. Rafała Dębowskiego, członka Naczelnej Rady Adwokackiej i przewodniczącego Komisji Komunikacji Społecznej NRA.
W dniu 10 kwietnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej Senatu RP pod przewodnictwem senatora Piotra Zientarskiego, na którym m.in. procedowana była zmiana przepisów kodeksu postępowania cywilnego (druk senacki nr 318), budząca tak duże obawy środowiska adwokackiego i żywą dyskusję prasową. W trakcie posiedzenia poseł sprawozdawca ? Borys Budka, referując uchwalony przez Sejm projekt, zasygnalizował potrzebę wprowadzenia, na tym etapie prac legislacyjnych, pewnych poprawek, które zniwelowałyby ryzyka procesowe podnoszone w zarzutach przez członków Palestry. Zgłoszone przez senatora Piotra Zientarskiego poprawki ? będące kompromisem w stosunku do pierwotnej wersji projektu ustawy ? spotkały się z akceptacją pana profesora Jacka Gołaczyńskiego, wiceministra sprawiedliwości, oraz samego posła sprawozdawcy. Obecni na sali przedstawiciele środowisk adwokatury, postulując rozważenie możliwości wprowadzenia innych, dalej idących zmian, poparli zaproponowane rozwiązanie jako rozsądny kompromis, realizujący większość postulatów. Z rozmów kuluarowych wiemy, iż w przypadku przyjęcia nowelizacji w wersji uchwalonej przez Komisję Ustawodawczą Senatu, parlament i ministerstwo sprawiedliwości będzie wnikliwie analizować czy skutki nowelizacji nie utrudnią dochodzenia roszczeń i prowadzenia spraw cywilnych. Do najważniejszych zmian zaliczyć należy odejście od zasady, iż strona inicjująca postępowanie winna wskazać numer PESEL innych uczestników postępowań, z wyjątkiem postępowania EPU, jako szybkiej ścieżki wykorzystywanej obecnie głównie przez wierzycieli masowych, którzy i tak dysponują numerami PESEL pozwanych. Zamiast tego wprowadzono obowiązek podawania własnego numeru PESEL (odpowiednio NIP lub KRS) osoby inicjującej postępowania oraz nałożono na sąd z urzędu obowiązek weryfikowania numerów, którymi posługują się strony postępowania. Co ważne Senat odszedł od zasady penalizacji błędu we wskazaniu danych z art. 126 kpc we wszystkich rodzajach postępowań, na rzecz fakultatywnej penalizacji złej wiary lub niezachowania należytej staranności przy wskazaniu danych jedynie w elektronicznym postępowaniu upominawczym, co uzasadnione jest m.in. faktem, iż sąd orzeka w tym postępowaniu szybko, a więc nie ma czasu na weryfikowanie danych PESEL. Pewne wątpliwości rodzi nowela art. 177 kpc wprowadzająca kolejne przesłanki dotyczące zawieszenia postępowania, gdy powód nie wskaże sądowi danych (w terminie instrukcyjnym, wyznaczanym przez sąd) pozwalających na ustalenie numerów PESEL, NIP, KRS. Praktyka pokaże jak będzie on stosowany. Choć przepisy jeszcze nie zostały finalnie uchwalone, to wydaje się zasadne podkreślenie aktywnej roli członków Adwokatury w przekonaniu parlamentarzystów do potrzeby wprowadzenia zmian. Szczególne słowa uznania należą się Panu Mecenasowi Marcinowi Majewskiemu, Pani Mecenas Magdalenie Fertak, Panu Mecenasowi Tomaszowi Kreisowi, Pani Mecenas Magdalenie Matusiak i wielu, wielu innym koleżankom i kolegom, którzy aktywnie włączyli się w prace. Natomiast na szczególne słowa uznania zasługuje postawa przedstawicieli ministerstwa sprawiedliwości i pana posła sprawozdawcy, którzy przekonani naszą wspólną argumentacja, nie wahali się zmienić swoje stanowisko, przyjmując rozsądny kompromis.
Adw. Rafał Dębowski, przewodniczący Komisji Komunikacji Społecznej NRA

Sprawdź także

Wróbel w garści

Włodzimierz Wróbel przypomina, jak to z prawem łaski było Okazuje się, że w kwestii słynnego …