Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Siedem kwestii reprywatyzacyjnych

Siedem kwestii reprywatyzacyjnych

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do prezesa Rady Ministrów z siedmioma konkretnymi postulatami dotyczącymi reprywatyzacji. – Niejasność i niesprawiedliwość prawa, ewidentnie nierówne traktowanie poszczególnych grup obywateli pokrzywdzonych powojennymi nacjonalizacjami (ale również i obecnymi niesprawiedliwymi zasadami zwrotu
majątków), wciąż domagają się aktywnego działania ustawodawcy, który jako jedyny jest uprawniony ? a zarazem zobowiązany ? do stworzenia przejrzystego i sprawiedliwego systemu zadośćuczynienia słusznym interesom swoich obywateli, czy to poprzez restytucję w naturze, czy to poprzez wypłatę finansowych rekompensat. Kluczowe jest jednak przede wszystkim zapewnienie obywatelom równego traktowania i stworzenie transparentnych zasad przyznawania takich rekompensat, w procedurze, której reguły byłyby przewidywalne dla jej uczestników ? podkreśla RPO w obszernym wystąpieniu podsumowującym działania w sprawie reprywatyzacji i główne problemy dotyczące obywateli.
W wystąpieniu tym RPO przedstawia też na końcu 7 istotnych kwestii, których rozwiązanie przyczyni się do zaradzenia problemowi.
To: uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej; skatalogowanie istniejących potencjalnych roszczeń wykonanie wyroku TK w sprawie P 46/13 i znowelizowanie przepisów umożliwiających podważanie dawnych decyzji administracyjnych o charakterze nacjonalizacyjno-wywłaszczeniowym (art. 156 k.p.a.); wykonanie wyroków TK dotyczących odszkodowań za przejęte grunty warszawskie; wzięcie pod uwagę wniosków płynących z orzecznictwa tak Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak i Trybunału Konstytucyjnego pod kątem warunków, jakie muszą być spełnione, by ewentualne miarkowanie rekompensat było zgodne zarówno z polską Konstytucją, jak i z Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności ? co do zasady dopuszczalne byłoby zarówno odpowiednie obniżenie wysokości ewentualnych rekompensat, jak i rozłożenie ich wypłaty w czasie, o ile takie działania były by rzetelnie uzasadnione koniecznością ochrony konstytucyjnie chronionych wartości; szczególne potraktowanie lokatorów mieszkających w reprywatyzowanych kamienicach; zintensyfikowanie działań Prokuratury w sprawach reprywatyzacyjnych, nie tyle jednak w tych sytuacjach, w których zachodzi podejrzenie popełnienia czynów zabronionych na szkodę mienia publicznego, ale przede wszystkim tam, gdzie może dochodzić do naruszenia praw grup słabszych społecznie (lokatorów). Pełen tekst wystapienia RPO na jego stronie internetowej.

Sprawdź także

Szykany sędziów trwają

STANOWISKO WOBEC DZIAŁAŃ  PRZEMYSŁAWA  RADZIKA I PIOTRA SCHABA W SĄDZIE APELACYJNYM W WARSZAWIE Pismami z …