Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Skargi i wnioski skazanych

Skargi i wnioski skazanych

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się Helsińska Fundacja Praw Człowieka kwestionując wprowadzone ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw zmiany przepisów dotyczących rozpoznawania skarg i wniosków skazanych. Zdaniem RPO część krytycznych uwag należy podzielić. Skazany może składać wnioski, skargi i prośby do organów wykonujących orzeczenie. Pierwsza wątpliwość dotyczy warunku sformułowanego w art. 6 § 2 k.k.w., aby skazany uzasadnił zawarte w skardze (prośbie, wniosku) żądanie w stopniu umożliwiającym jej rozpoznanie, w szczególności, aby dołączył odpowiednie dokumenty. Uchybienie tym rygorom formalnym powoduje, że skarga pozostaje bez rozpoznania. Wątpliwości budzi także treść art. 6 § 3 pkt 2 k.k.w., zgodnie z którą jeżeli wniosek, skarga lub prośba zawierają wyrazy lub zwroty powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe albo gwarę przestępców, właściwy organ może pozostawić wniosek, skargę lub prośbę bez rozpoznania.
Oznacza to, że bez rozpoznania zostanie pozostawiona skarga (wniosek, prośba), która w sposób nie budzący wątpliwości określa przedmiot żądania, lecz zawiera równocześnie wyrazy lub zwroty powszechnie uznane za obelżywe lub wulgarne albo gwarę przestępców. Skarga jest odformalizowanym środkiem ochrony interesów jednostki. Powstaje pytanie, dlaczego ustawodawca odmiennie potraktował w tym zakresie skazanych, wprowadzając formalne rygory, jakie powinna spełniać ich skarga. Kwestionowane przepisy art. 6 § 2 i 3 pkt 2 i 3 k.k.w. są niezgodne z art. 63 Konstytucji RP, gdyż wprowadzają dodatkowe wymogi rozpoznania skargi.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska, a w razie podzielenia zarzutów, o podjęcie działań w celu zmiany tych przepisów.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …